Obrasci


  • Potvrda o imovnom stanju za potrebe ostvarivanja prava po osnovi socijalne skrbi
  • Suglasnost za obradu osobnih podataka

  • Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za nabavu opreme za novorođenče
  • Zahtjev za dodjelu socijalne novčane pomoći
    (Jednokratne novčane pomoći, Pomoć za troškove stanovanja, Pomoć djeci u mliječnoj hrani)
  • Zahtjev za sufinanciranje prehrane ili produženog boravka za učenike osnovnih škola
  • Zahtjev za sufinanciranje troškova javnog prijevoza ili smještaja u dom za učenike srednjih škola
  • Zahtjev za pomoć za financiranje smještaja djece u vrtić
  • Zahtjev za prijavu prebivališta ili boravišta na zemljištu u vlasništvu Grada Delnica

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

tel. 051/812-131, 051/812-055
fax. 051/812-037

e-mail: pisarnica@delnice.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207