Savjet mladih

Članovi savjeta mladih

 1. Matteo Komadina, predsjednik
 2. Patricija Urbanc, zamjenica predsjednika
 3. Luis Ferderber, član
 4. Helen Glad, članica
 5. Sandra Skender, članica

Savjet mladih Grada Delnica

 1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
 2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,
 4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
 5. daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
 6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 11. predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
 12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Kontakt:

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content