Savjet mladih

Savjet mladih Grada Delnica

 1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
 2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,
 4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
 5. daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
 6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 11. predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
 12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Kontakt:

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content