JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša Grada Delnica na radno mjesto–Samostalni upravni referent za razvojne investicije i komunalnu naknadu (Viši stručni suradnik), prima se na neodređeno vrijeme jedan izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:
  • magistar struke ili stručni specijalist (odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema) građevinskog ili pravnog smjera
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen vozački ispit „B“ kategorije
  • položen državni stručni ispit.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjet magistra struke/stručnog specijalista, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14), ispunjavaju osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Skip to content