Pravo na pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Nikolina Ćuić Muhvić, dipl. iur.
Tel. 051 207-091
mail: [email protected]

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Nikolina Ćuić Muhvić, dipl. iur.
Tel. 051 207-091
mail: [email protected]

 

U srpnju 2019. godine na snagu je stupila nova Direktiva (EU) 2019t1024 o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (OD Direktiva), koja naglašava usmjerenost tijela na pripremu podataka ,,za otvaranje” radi poticanja ponovne uporabe i ublažavanje prepreka. Novine se odnose na definiranje visokovrijednih skupova podataka i njihovu lakšu dostupnost zbog njihova društvenog i gospodarskog potencijala, na pružanje pristupa dinamičim podacima u stvarnom vremenu s pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava, kao i omogućavanje otvorenog stavljanja na raspolaganje istraživackih podataka financiranim javnim sredstvima. Poseban naglasak stavljen je na visokovrijedne skupove podataka, odnosno dokumente čija je ponovna uporaba povezana s važnim koristima za društvo, okoliš i gospodarstvo, osobito zbog njihove prikladnosti za stvaranje širokog spektra informacijskih proizvoda i usluga s dodanom vrijednošću, otvaranja novih radnih mjesta te zbog brojnih mogućih korisnika usluga s dodanom vrijednošću aplikacija koje se temelje na tim skupovima podataka.

Povjerenik za informiranje, kao neovisno tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, provodi analitička praćenja mrežnih stranica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ispunjavanje obveza iz clanka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine”, br.25113, 85/15; dalje u tekstu: Zakon).

Temeljem zakonske obveze iz članka 10. stavka 1. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, a za čije objavljivanje ne postoje
zakonska ograničenja iz članka 5. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljujemo – Asset listu

Kontakt:

tel. 051/812-131, 051/812-055
e-mail: [email protected]

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:
7:30 - 14:30

Skip to content