Podsjećamo naše sugrađane, vlasnike i korisnike zemljišta na njihove obveze koje proizlaze iz Odluke o komunalnom redu i Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Delnica.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte, poljoprivrednog zemljišta, kao i vlasnici odnosno korisnici neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih dvorišta, kao i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća te uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama i sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su u dvorištima tih objekata redovito kositi travu i sprječavati zakorovljenost te ih održavati urednima i čistima. Vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su sprječavati zakorovljenost, redovito kositi travu i uklanjati šikaru i otpad, odnosno održavati predmetno zemljište sukladno njegovoj namjeni.

Ako se površine uredno ne održavaju, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci. Ukoliko vlasnici odnosno korisnici površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Slijedom navedenog, obavještavamo građane da će komunalni redar u okviru svog postupanja i danim ovlastima vršiti nadzor nad provedbom odredbi navedenih odluke te poduzimati odgovarajuće mjere.

Kako bismo izbjegli navedene situacije, pokazali odgovornost, brigu i savjesno ponašanje za naš Grad, okoliš, prirodu u konačnici i naše zdravlje, ljubazno molimo da se pridržavate navedenih odredbi.

S poštovanjem,
Grad Delnice

Skip to content