Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/2008., 61/2011., 04/2018., 96/2018., 112/2019 – u daljnjem tekstu: Zakon), gradonačelnica Grada Delnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Odjel gradske uprave za financije i projekte Grada Delnica na radno mjesto–Pročelnik Odjela gradske uprave za financije i projekte (Glavni rukovoditelj), prima se na neodređeno vrijeme jedan izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,
  te sljedeće posebne uvjete:
 • magistar struke ili stručni specijalist (odnosno po ranijim propisima visoka stručna
  sprema) ekonomskog smjera
 • najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije
 • položen državni stručni ispit.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

Skip to content