Temeljem  članka 60. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21), gradonačelnica dana 9. svibnja 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA
IZ PODRUČJA SANACIJE SAKRALNIH OBJEKATA U 2022. GODINI

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata iz područja sanacije sakralnih objekata u Gradu Delnicama u 2022. godini.

II. Ciljevi javnog poziva su financijski podupirati sanaciju sakralnih objekata na području Grada Delnica.

III. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju župe koje djeluju na području Grada Delnica, a za sakralne objekte koji se nalaze na području Grada.

Svaki prijavljeni projekt mora imati zasebnu prijavu.

IV. Pri odabiru ponuđenih projekata prednost će se dati prije svega:

  • objektu koji u protekle 2 godine nije bio financiran iz proračuna Grada Delnica,
  • objektu kod kojeg je nužna sanacija zbog atmosferskih prilika ili trošnog stanja objekta ili nekog njegovog djela,
  • objektu koji je od veće važnosti za kulturnu i povijesnu baštinu Grada Delnica.

V. Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 50.000,00 kuna. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog programa, odnosno najniži i najviši iznos pojedinačnog ugovora jest 2.000,00 kuna do 20.000,00 kuna. Okvirni planirani broj projekata je 5.

VI. Prijavitelj će biti dužan istaknuti da je Grad Delnice financijski podržao projekt, a što će biti definirano Ugovorom.

VI. Rok za podnošenje prijedloga je zaključno s danom 31. svibnja 2022. godine.

VII. Prijava ponuditelja za provedbu projekta može se dobiti u Gradu Delnicama, Trg 138. brigade HV 4 i na web stranici Grada Delnica (www.delnice.hr), koja sadržava sljedeće:

  • 1. Obrazac 1 – Ponuda za provedbu projekta iz područja sanacije sakralnih objekata u 2022. godini,
  • 2. Obrazac 2 – Podaci o projektu,
  • 3. Preslike drugih dokaza od važnosti za provedbu projekta i dokazivanje prava prednosti sukladno javnom pozivu,
  • 4. Foto-dokumentaciju.

Napomena: Obrasci ponuditelja obavezno sadrže detaljno razrađen financijski plan kao i detaljan opis projekta i isti se dostavljaju u prilogu ponude. Na zahtjev stručnih službi Grada Delnica, podnositelji zahtjeva po ovom Javnom pozivu dužni su dostaviti sva dodatna objašnjenja, a sve u cilju odabira najkvalitetnijeg projekta.

Prilikom procjene projekta ocjenjivati će se opisani troškovi u odnosu na predviđene aktivnosti kao i realnost visine navedenih troškova. U postupku ocjene projekta Povjerenstvo će ocjenjivati ekonomičnost ukupnog troškovnika i njegovih pojedinačnih stavki prema konkretnom i jasno izloženom programskom sadržaju prijavnice.

VIII. Prijavljeni projekt mora biti izvršen do 31. svibnja 2023. godine uz napomenu da će se priznavati svi prihvatljivi troškovi nastali do toga datuma.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koji su izravno vezani za provedbu projekta.

IX. Ponude za projekte (s prilozima) dostavljaju se Odjelu gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove, preporučenom poštom ili izravnom dostavom u zatvorenoj omotnici (na kojoj treba stajati puni naziv, do (zaključno) 31. svibnja 2022. godine na adresu Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, Delnice s naznakom „Prijava na Javni poziv za sufinanciranje projekata iz područja sanacije sakralnih objekata – NE OTVARATI“.

Ponude za projekte s nepotpunom dokumentacijom kao i ponude koje se ne dostave (zaprime) do navedenog roka neće se razmatrati.

XI. Gradonačelnica Grada Delnica izvršit će konačni odabir najboljih projekta, a u skladu s ocjenom Povjerenstva za procjenu projekata zaprimljenih na javni poziv i osiguranim proračunskim sredstvima za 2022. godinu.

XII. Podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni o odabiru projekta te će se sa istima sklopiti Ugovor o uvjetima korištenja sredstava.

XIII. Grad Delnice zadržava pravo provjere svih podataka iz ponude, kao i pravo odbacivanja iste u slučaju neistinitosti i netočnosti.

Materijali:

Skip to content