Gradonačelnica Grada Delnica, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 60. Statuta Grada Delnica (Službene novine Grada Delnica“ 02/21), članka 3. stavka 1. i članka 9. stavka 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica („Službene novine Primorsko-goranske županije 47/12) te Odluke Gradskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja od 14. rujna 2023. godine, današnjeg dana raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

  1. Predmet prodaje za izgradnju stambene zgrade:

1.1. K.č.br. 14029/1, koja je upisana u z.k.ul. 2077, k.o. Delnice I, dvorište, površine 1780 m2 i čija početna kupoprodajna cijena, tj. vrijednost zemljišta iznosi 46.725 € (26,25 € po m2), sve prema Procjembenom elaboratu Vedrane Sabljak dipl.ing.građ., stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Ogulina, Bernardina Frankopana 4., čija je oznaka broj elaborata PE-13/2022 od rujna 2022. godine te pozitivnog mišljenja Procjeniteljskog povjerenstva PGŽ od veljače 2023. godine.
Prema važećem Prostornom planu uređenja Grada Delnica (SN PGŽ 24/02, 11/13, SN GD 4/16 i 11/21), k.č.br. se nalazi u građevinskom području naselja Delnice, namjena je M-1 mješovita, pretežito stambena prema Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2 ( SN PGŽ 07/05, 23/11, SN GD 2/16, 3/17 i 3/23)
Zemljište je opremljeno komunalnom infrastrukturom (nerazvrstana cesta, javna rasvjeta, oborinska odvodnja, fekalna kanalizacija), te postoji mogućnost priključka na vodovod, struju, te telekomunikacijsku mrežu.

Skip to content