Gradonačelnica Grada Delnica, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90710, 143/12 i 152/149), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst), 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 60. Statuta Grada Delnica (Službene novine Grada Delnica“ 02/21), članka 3. stavka 1. i članka 9. stavka 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica („Službene novine Primorsko-goranske županije 47/12), današnjeg dana raspisuje sljedeći

Skip to content