Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4 i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i čl. 60. Statuta Grada Delnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13, 6/15, „Službene novine Grada Delnica“ 1/18, 3/18, 9/18, 3/20),  Gradonačelnik Grada Delnica donosi 

ODLUKU
 o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Strategije razvoja turizma Grada Delnica  2021.- 2025.

Skip to content