Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18- Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 98/19), raspisuje

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica na sljedeća radna mjesta:

1. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV,  IMOVINU, PROSTORNO UREĐENJE I PROMET-Viši stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, 1 IZVRŠITELJ

2. REFERENT ZA KOMUNALNU I VODNU NAKNADU TE PROMETNI REDAR – Referent, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, 1 IZVRŠITELJ.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta),

 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,

te sljedeće posebne uvjete:

 • za radno mjesto, SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROSTORNO UREĐENJE I PROMET-Viši stručni suradnik, Magistar struke ili stručni specijalist (odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema) građevinskog smjera,
 • za radno mjesto, REFERENT ZA KOMUNALNU I VODNU NAKNADU TE PROMETNI REDAR-Referent, Srednja stručna sprema tehničkog smjera.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne /regionalne/ samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit ili završen program osposobljavanja za prometnog redara, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude primljen u službu, ispit položi i završi program osposobljavanja u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidati za oba radna mjesta, primaju se u službu uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije pristupanja prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem, kandidat se obvezuju predočiti izvornike ili ovjerene preslika.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) te članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi navedenih zakona, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za svaki zakon posebno. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja obvezan je pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Delnica, www.delnice.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za svako radno mjesto, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.  Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči u sjedištu JUO-a Grada Delnica, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog intervjua.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važećeg dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo; domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1. godine, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku uvjerenja, ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz kojim kandidat dokazuje ispunjavanje nekog od posebnih uvjeta kojim ostvaruju pravo prednosti (kandidat koji to ostvaruje).

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivati će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JUO Grada Delnica, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. S prikupljenim osobnim podacima postupati će se sukladno pozitivnim propisima i aktima grada, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijava na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Delnice, Trg 138. Brigade HV 4, s naznakom «Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica-NAZIV RADNOG MJESTA».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, na njihov pismeni zahtjev, dokumentacija priložena u prijavi se vraća.

Skip to content