Na temelju članka 22. stavka 1. točke 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 ), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj: 23/17, 72/17 i 52/19), članaka 41. točke 2. i članka 43. točke 9. Statuta Turističke zajednice Gorskog kotara („Službene novine Općine Fužine“  2020/br.-10/119), Direktor Turističke zajednice Gorskog kotara raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto
informatora/informatorice Turističkog informativnog centra Delnice

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) informator/informatorica Turističkog informativnog centra Delnice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj 23/17 i 72/17):

  • da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
  • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen
  • da poznaje jedan svjetski jezik
  • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
  • da poznaje rad na osobnom računalu.

II. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno na adresu:

Turistička zajednica Gorskog kotara,
Lujzinska cesta 47/1, 51300 Delnice
Uz naznaku „NATJEČAJ ZA INFORMATORA/INFORMATORICU TURISTIČKOG INFORMATIVNOG CENTRA – NE OTVARATI“

Skip to content