Na temelju članka 19., članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, raspisuje

OGLAS
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica na radno mjesto – Voditelj Projekta koji se financira iz fondova ili programa Europske unije-Viši stručni suradnik, na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta), jedan izvršitelj/ica, uz probni rad od 2 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta), te sljedeće posebne uvjete:

  • Magistar struke ili stručni specijalist (odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema) društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva.
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit.

Prijave na oglas podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave OGLASA putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalni ured Rijeka, Ispostava Delnice, na adresu:
Grad Delnice, Trg 138. Brigade HV 4, s naznakom «Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica-Voditelj Projekta koji se financira iz fondova ili programa Europske unije-NE OTVARAJ».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, na njihov pismeni zahtjev, dokumentacija priložena u prijavi se vraća. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, te se donosi odluka o poništenju oglasa.

Skip to content