Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15 – pročišćeni tekst), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19,144/20), članka 60. Statuta Grada Delnica ((“Službene novine grada Delnica 2/21), članka 9. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica (SN GD 47/12) te Procjembenog elaborata Broj: PE-20/2019 i PE – 20/2020. izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka iz područja graditeljstva i procjene nekretnina,  gradonačelnik Grada Delnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

 1. Predmet prodaje:

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica raspisuje se za:

 1. kč.br. 15724/7 površine 118 m2, k.o. Delnice II, početna cijena 196,00 kn/m2
 2. kč.br. 15791, površine 1548 m2 k.o. Delnice II, početna cijena 108,76 kn/m2
 3. dio kč.br. 13994/9, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 13994/30, površine 46 m2, k.o. Delnice II, početna cijena 172,00 kn/m2
 4. dio kč.br. 13994/1, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 13994/31, površine 32 m2, k.o. Delnice II, početna cijena 172,00 kn/m2
 5. dio kč.br. 14134/1, površine 201 m2, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 14134/1, površine133 m2, k.o. Delnice II, početna cijena 172,00 kn/m2

      2.   Ponuda mora sadržavati:

 • Prijavu na natječaj sa svim podacima podnositelja ponude (ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, OIB),
 • Presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba/presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike,
 • Visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta,
 • Adresu prebivališta/sjedišta,
 • Broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-računa za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine,
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% početne cijene (Jamčevina za ozbiljnost ponude iznosi 20% od početne cijene i uplaćuje se na žiro račun prodavatelja broj HR9824020061806900005 koji je otvoren kod Erste & Steiermaerkische Bank d.d. uz naznaku: jamstvo za ponudu za kupnju zemljišta s modelom HR68 i pozivom na broj 7242-OIB ponuditelja).

Jamčevina za:

 1. kč.br. 15724/7 površine 118 m2, k.o. Delnice II, početna cijena 196,00 kn/m2, što ukupno iznosi 23.128,00 kn, a jamčevina iznosi 4.625,60 kn
 2. kč.br. 15791, površine 1548 m2 k.o. Delnice II, početna cijena 108,76 kn/m2, što ukupno iznosi 168.360,48 kn, a jamčevina iznosi 33.672,01 kn
 3. dio kč.br. 13994/9, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 13994/30, površine 46 m2, k.o. Delnice II, početna cijena 172,00 kn/m2, što ukupno iznosi 7.912,00 kn, a jamčevina iznosi 1.582,40 kn
 4. dio kč.br. 13994/1, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 13994/31, površine 32 m2, k.o. Delnice II, početna cijena 172,00 kn/m2, što ukupno iznosi 5.504,00 kn, a Jamčevina iznosi 1.100,80 kn
 5. dio kč.br. 14134/1, površine 201 m2, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 14134/1, površine133 m2, k.o. Delnice II, početna cijena 172,00 kn/m2 što ukupno iznosi 22.876,00 kn, a jamčevina iznosi 4.575,20 kn

Podnošenje prijava

Javni natječaj otvoren je osam (8) dana računajući od prvog slijedećeg dana od dana objave javnog natječaja odnosno obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom tisku.

Neće se razmatrati ponude ponuditelja ako je ponuđen manji iznos od početne cijene.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete smatrat će se neprihvatljivima.

 • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

Ispunjeni traženi uvjeti te najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

 • Dostavljanje ponuda

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51 300 Delnice, s naznakom: „Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica“- NE OTVARATI. Zainteresirani su dužni na poleđini omotnice navesti naziv podnositelja ponude, te adresu odnosno sjedište.

 • Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja prema prijedlogu Povjerenstva donosi gradonačelnik, a ista se dostavlja svim ponuditeljima najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru ili do roka kojeg odredi gradonačelnik sklopiti ugovor o kupoprodaji. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o kupoprodaji, te će sklapanje ugovora ponuditi prvom sljedećem ponuditelju. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima vraća se u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora jamčevina mu se ne vraća. Prodajna cijena zemljišta plaća se odjednom ukoliko gradonačelnik, na zahtjev odabranog ponuditelja, a sukladno članku 7. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica (SN 47/12, 7/15) ne odluči drugačije.

Grad Delnice zadržava pravo da ne odabere najpovoljnijeg ponuditelja te da poništi postupak prodaje i donese odluku o ponovnom raspisivanju natječaja.

Grad Delnice

Skip to content