Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23 ) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182
URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Grad Delnice objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta GK25c (Tihovo Gornje) u k.o. BROD NA KUPI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izraditi će GEOM d.o.o, Žrtava fašizma 26, 51304 Gerovo.

Terenska izmjera zemljišta: obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, započeti će dana 14. rujna 2023. u 09:00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Ukoliko budu loše vremenske prilike označavanje ceste će se odgoditi za prvi slijedeći dan bez vremenskih neprilika. Za detaljnije informacije možete nazvati i broj telefona 051/ 812 – 413 tvrtke Geom d.o.o..

Nositelji stvarnih prava mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 20. listopada 2023. godine, u vremenu od 08:00 do 09:00 sati u prostorijama Grada Delnice (mala vijećnica).

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 28. listopada 2023. na adresu Grad Delnice, Trg 138.brigade HV 4, 51300 Delnice.

Skip to content