Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 112/19), pročelnik Odjela gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove Grada Delnica raspisuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Odjel gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove Grada Delnica na radno mjesto–Tajnica gradonačelnika, prima se na određeno vrijeme (do povratka s bolovanja službenice), jedan izvršitelj/ica, uz probni rad od 2 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta), te sljedeće posebne uvjete:

  • srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na osobnom računalu
  • položen državni stručni ispit

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne /regionalne/ samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja
obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni (stručni) ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja sukladno rokovima polaganja državnog ispita. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Skip to content