Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15,112/18), članka 4. Sporazuma o upravljanju objektima u vlasništvu Grada Delnica sklopljenim između Grada Delnice i KTD Risnjak-Delnice d.o.o. sklopljenim 25. kolovoza 2022. godine (KLASA: 372-01/22-01/06, URBROJ: 2170-6-40-4-22-2), njegovim
prvim izmjenama i dopunama od 23. siječnja 2023. godine (KLASA: 372-01/22-01/06, URBROJ: 2170-6-40-4-23-3) te članka 2. Odluke o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica (KLASA: 372-01/20-01/06, URBROJ: 2170-6-4-1-24-1), komunalno trgovačko društvo Risnjak-Delnice d.o.o. dana 14.04.2024. godine raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

 1. Predmet zakupa:
 • Poslovni prostor je u Delnicama, Školska 24, zgrada Radničkog doma (podrumski prostor – prostor bivšeg disco cluba)
 • Poslovni prostor ukupne je površine 486,60 m2,
 • Namjena: ugostiteljska djelatnost iz skupine „barovi“,
 • Početni jedinični iznos zakupnine je 2,00 eura/m2 (bez PDV-a)
 • Stanje prostora: Poslovni prostor je u dobrom stanju. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, te budući zakupnik nema pravo na povrat novca uloženog u uređenje i opremanje istog osim u djelu koji se odnosi na investicijska ulaganja, a sve u suglasju i dogovoru s zakupodavcem.
 • Tekući radovi održavanja prostora, te radovi na uređenju interijera, ne priznaju se kao investicijska ulaganja.
 • Dozvoljeni rok za stavljanje prostora u funkciju i početak obavljanja djelatnosti maksimalno je 30 dana od sklapanja ugovora o zakupu.
 • Priznavanje troškova koji se odnose na investicijska ulaganja vršit će se sukladno stvarno izvedenim količinama radova prema tržno priznatim cijenama, te će se isti prebijati s ugovorenim iznosom zakupnine.
 • Režijski troškovi koji uključuju troškove grijanja, struje, vode, odvoza smeća i ostali režijski troškovi (komunalna naknada i vodna naknada i sl.) isključivo su trošak zakupnika poslovnog prostora od trenutka sklapanja Ugovora o zakupu.
 • Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina, s mogućnošću produljenja istog sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Materijali:

Skip to content