Gradonačelnica Grada Delnica raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Grada Delnica u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

 1. Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima (u daljnjem tekstu: kandidatima), na osnovi kriterija propisanih odredbama Odluke o stipendijama Grada Delnica (SN GD 6/23).
 2. Stipendije se dodjeljuju kandidatima koji uz Odlukom propisane kriterije, ispunjavaju sljedeće osnovne uvjete:
  – da je državljanin Republike Hrvatske,
  – da ima prebivalište na području Grada Delnica u neprekidnom trajanju od najmanje jednu godinu do dana objave javnog natječaja,
  – da nije stariji od 27 godina do dana objave javnog natječaja.
 3. Pravo na stipendije nemaju kandidati koji:
 • koji se obrazuje uz rad,
 • koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij (doktorat) ili poslijediplomski specijalistički studij,
 • koji se školuju izvan područja Grada za programe koji se organiziraju i izvode u Srednjoj školi Delnice,
 • koji su korisnici stipendija prema nekoj drugoj osnovi, osim sportaša I, II i III kategorije koji dobivaju nacionalnu sportsku stipendiju od strane nadležnog Ministarstva,
 • koji su apsolventi duže od godinu dana,
 • koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju.

4. Bodovanje kandidata vrši se sukladno odredbama kriterija propisanih Odluka i to:

I) za nadarene prema:

 • opći uspjeh za učenike srednjih škola,
 • opći uspjeh za studente,
 • paralelno pohađanje dvije škole,
 • paralelni studij,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima,
 • pokazatelji rane izvrsnosti u disciplini,
 • dodatne aktivnosti.

II) za socijalne prema:

 • obiteljske materijalne prilike,
 • struktura domaćinstva,
 • stambeni status,
 • zdravstveno stanje članova domaćinstva,
 • opći uspjeh u školovanju.

III) za sportske prema:

 • postignuti sportski rezultati,
 • statusni kriteriji,
 • opći uspjeh u školovanju.

IV) za deficitarne prema:

 • uspjeh u obrazovanju,
 • upisana godina sveučilišnog ili stručnog studija.

5. Ukoliko se dogodi da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, pristupnicima se dodjeljuje isti redni broj redoslijeda na rang-listi. Ukoliko se dogodi da posljednji na prijedlogu pojedine rang-liste budu dva ili više kandidata s jednakim brojem bodova, a oba ne mogu dobiti stipendiju zbog ranije određenog broja stipendija, gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva povećati ranije određeni broj stipendija.

6. Kandidati, uz zamolbu za dodjelu stipendija prilažu preslike (može i originale) sljedećih osnovnih dokumenata:

 • domovnice,
 • uvjerenja o prebivalištu ne starijeg od 3 mjeseca prije podnošenja zamolbe,
 • uvjerenja o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,
 • ostalih odgovarajućih potvrda (uvjerenja) nadležnih tijela kojima se potvrđuju kriteriji propisani Odlukom, a čiji se popis nalazi na posebnom obrascu koji se javno ne objavljuje, ali koji je sastavni dio natječaja.

7. Prijavni list, informacije i sve ostalo potrebno za kandidiranje za dobivanje stipendije može se dobiti u službenim prostorijama Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, sobe 17 i 22, prvi kat, svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 08,00 do 11,00 i od 12,00 do 14,00 sati.

8. Kandidati zamolbe za dobivanje stipendije predaju na gore navedenu adresu, osobno u zatvorenim kuvertama ili putem pošte s naznakom „Zamolba za dodjelu stipendije za: učenike/studente i nadarene/socijalne/sportske/deficitarne – ovisno o tome za koju se stipendiju kandidat natječe te obavezno imenom i prezimenom kandidata, zaključno sa danom 20. listopada (petak) 2023. godine

Prijedlozi rang-lista objavljuju se na oglasnoj ploči Grada i na internetskim stranicama Grada u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

9. Nepotpune i nepravovremeno predane prijave neće se razmatrati.

Odluka o stipendijama Grada Delnica (SN GD 6/23)
Svi kandidati moraju ispuniti:
Prijavni list koji uključuje izjavu o ne primanju druge stipendije
Potrebna dokumentacija za nadarene
Potrebna dokumentacija za socijalneIzjava o strukturi domaćinstva za socijalne
Potrebna dokumentacija za sportske
Potrebna dokumentacija za deficitarne
Skip to content