Natječaj za davanje u zakup garaže u Delnicama

1. Predmet zakupa  je montažna drvena garaža u vlasništvu Grada Delnica u Delnicama, iza zgrada u Lujzinskoj cesti oznake kč.br. 15370/9 k.o. Delnice II  (deveta garaža u nizu),  neto korisne površine 9,10 m2.

Početna cijena zakupa  definirana je Odlukom o IV. Izmjeni i dopuni Odluke o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica u za I. zonu kojoj garaža pripada te  jedinična zakupnina iznosi 36,00 kn/m2 mjesečno čime početni iznos mjesečne zakupnine garaže iznosi 328,00 kn.

Garaža se  daje u zakup na razdoblje od 5  (pet) godina.

  • Stanje prostora:  poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju,
  • Trajanje zakupa: 5 godina.

Materijali:

Skip to content