Na temelju članka 132., a vezano uz čanak 59., 60., 61., 62. i 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20) i Objašnjenju o izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Klasa: 011-01/19-01/03, Urbroj: 541- 01-19-11 od 02.travnja 2019.godine koju je izdao Središnji ured Državne geodetske uprave,
GRAD DELNICE objavljuje

J A V N I P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene komunalne infrastrukture JAVNE ZELENE POVRŠINE (DJEČJE IGRALIŠTE – S.S.Kranjčevića, Delncie i DJEČJE IGRALIŠTE – Ograja Donja, Lučice), o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih komunalnih infrastruktura u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će GEOM d.o.o, Žrtava fašizma 26, 51304 Gerovo. Terenska izmjera zemljišta: obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene komunalne infrastrukture, započelo je dana 15.svibnja 2023., uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalnih infrastruktura i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 02. lipnja 2023. godine, u vremenu od 12:00 do 13:00 sati u prostorijama Grada Delnice (mala vijećnica).

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 10. lipnja 2023. na adresu Grad Delnice, Trg 138.brigade HV 4, 51300 Delnice.

Skip to content