Temeljem  članka 60. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21), Gradonačelnica dana 9. svibnja 2022. godine objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA
IZ PODRUČJA IZDAVAŠTVA U 2022. GODINI

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata iz područja izdavaštva u Gradu Delnicama u 2022. godini.

II. Ciljevi javnog poziva su financijski podupirati tiskanje knjiga delničkih autora.

III. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju fizičke i pravne osobe čije je sjedište (za pravne osobe), prebivalište (za fizičke osobe), ili koje uzastopno višegodišnje djeluju na području Grada Delnica, a njihovi su projekti od interesa za Grad Delnice.

Svaki prijavljeni projekt mora imati zasebnu prijavu.

Za sufinanciranje izdavaštva (zbirka pjesama, romana…) obavezno treba priložiti vlastoručno potpisanu recenziju renomiranog stručnjaka sa znanstvenim odnosno umjetničkim zvanjem u predmetnom području.

IV. Pri odabiru ponuđenih projekata prednost će se dati i podržati prije svega:

  • djela autora i izdavača, koje su od posebnog umjetničkog, stručnog i znanstvenog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Grada Delnica, promicanje kulturne baštine Grada Delnica te autohtonog jezičnog i glazbenog izričaja,
  • djela mladih autora,
  • izdanja koja istražuju i njeguju dijalektalni izričaj.

V. Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 20.000,00 kuna. Financijske potpore za pojedini projekt odobravaju se do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna. Okvirni broj projekata je 5.

VI. Prijavitelj će Gradu Delnicama biti dužan donirati maksimalno 10% naklade tiskanog djela, što će biti definirano Ugovorom.

VI. Rok za podnošenje prijedloga je do raspodjele predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2022. godine.

VII. Prijava ponuditelja za provedbu projekta može se dobiti u Gradu Delnicama, Trg 138. brigade HV 4 i na web stranici Grada Delnica (www.delnice.hr), koja sadržava sljedeće:

  • 1. Obrazac 1 – Ponuda za provedbu projekta iz područja izdavaštva u 2022. godini,
  • 2. Obrazac 2 – Podaci o projektu,
  • 3. Preslike dokaza o prijavi projekata na natječaje Ministarstva, Primorsko-goranske županije te ostale izvore financiranja (ukoliko postoje),
  • 4. Životopis autora/voditelja projekta,
  • 5. Vlastoručno potpisanu recenziju renomiranog stručnjaka sa znanstvenim odnosno umjetničkim zvanjem u predmetnom području

Napomena: Obrasci ponuditelja obavezno sadrže detaljno razrađen financijski plan kao i detaljan opis projekta i isti se dostavljaju u prilogu ponude. Na zahtjev stručnih službi Grada Delnica, podnositelji zahtjeva po ovom Javnom pozivu dužni su dostaviti sva dodatna objašnjenja, a sve u cilju odabira najkvalitetnijeg projekta.

Prilikom procjene projekta ocjenjivat će se opisani troškovi u odnosu na predviđene aktivnosti kao i realnost visine navedenih troškova. U postupku ocjene projekta Povjerenstvo će ocjenjivati ekonomičnost ukupnog troškovnika i njegovih pojedinačnih stavki prema konkretnom i jasno izloženom programskom sadržaju prijavnice.

VIII. Pravne osobe koje se jave na ovaj javni poziv koje su koristile proračunska sredstva Grada Delnica za 2021. godinu, a koje su temeljem zaključenog ugovora bile u obavezi dostaviti financijska izvješća do roka utvrđenog ugovorom, Grad Delnice izvršit će uvid u dostavljenu dokumentaciju.

IX. Razdoblje provedbe projekta je do 31. prosinca 2022. godine uz napomenu da će se priznavati svi prihvatljivi troškovi nastali do toga datuma.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koji su izravno vezani za provedbu projekta.

Prije potpisa ugovora prijavitelj će morati priložiti dokaze da se za njega ili odgovornu osobu u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak te da ima podmirene sve doprinose prema državi.

X. Ponude za projekte (s prilozima) dostavljaju se Odjelu gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove, preporučenom poštom ili izravnom dostavom u zatvorenoj omotnici (na kojoj treba stajati puni naziv, do 30. lipnja 2022. godine na adresu Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, Delnice s naznakom „Prijava na Javni poziv za sufinanciranje projekata iz područja izdavaštva – NE OTVARATI“.

Ponude za projekte s nepotpunom dokumentacijom kao i ponude koje se ne dostave do navedenog roka neće se razmatrati.

XI. Gradonačelnica Grada Delnica izvršit će konačni odabir najboljih projekta, a u skladu s ocjenom Povjerenstva za procjenu programa zaprimljenih na Natječaj i osiguranim proračunskim sredstvima za 2022. godinu.

XII. Podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni o odabiru projekta te će se sa istima sklopiti Ugovor o uvjetima korištenja sredstava.

XIII. Grad Delnice zadržava pravo provjere svih podataka iz ponude, kao i pravo odbacivanja iste u slučaju neistinitosti i netočnosti.

Materijali:

Skip to content