Na temelju članka. 3.Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Delnica od 13. prosinca 2021. godine KLASA: 371-01/21-01/04 URBROJ: 2112-01-30-20-3-21-2 ,Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a na području Grada Delnica objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova
iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
na području Grada Delnica radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Delnica, lokacija kč.br. 15690/1 k.o. Delnice II, sukladno Zakonu.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Delnica imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

II.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Delnica www. delnice.hr ili neposredno u službenim prostorijama Grada Delnica na adresi Trg 138. brigade HV 4,  Delnice, radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, I. kat,  ured br.17.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

 1. presliku domovnice ili osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
 2. rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
 3. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana s prikazanim ukupnim vremenom prebivanja na području Grada/ Gorskog kotara za podnositelja zahtjeva a koje izdaje policijska uprava  (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 4. javnobilježnički ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 5. dokaz o nepostojanju (odgovarajućeg) stana ili kuće u vlasništvu:
 6. Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starija od 30 dana)
 7. Uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana)
 8. ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) ili
 9. ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana  imaju u vlasništvu neodgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu,
 10. dokaz stambenog statusa:
 11. važeći ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom kao dokaz o statusu zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca (ugovor o najmu stana, sudska presuda, druga dokumentacija, podaci o najmodavcu, odnosno vlasniku stana), ili
 12. važeći ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije  objave Javnog poziva), ili
 13. ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te vlasnički list (posjedovni list) za nekretninu člana obitelji u slučaju iz članka 6. točka c)
 14. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma – u preslici),
 15. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presudu/rješenje o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu
 16. dokaz o školovanju djece – potvrda / uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju,
 17. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
 18. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
 19. rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 20. potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave. Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid Povjerenstvu za provođenje postupka odobravanja zahtjeva za kupnju stana najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

Prilikom pregleda i bodovanja svakog pojedinog zahtjeva Povjerenstvo za provođenje postupka odobravanja zahtjeva za kupnju stana pridržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a sve u cilju sagledavanja svih relevantnih činjenica u pogledu podnositelja zahtjeva.

III.

Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

za 1 osobudo 44 m2 NKP-a,
za 2 osobedo 55 m2 NKP-a,
za 3 osobedo 60 m2 NKP-a,
za 4 osobedo 73 m2 NKP-a,
za 5 osobado 87 m2 NKP-a,
za 6 osoba i više osobado 94 m2 NKP-a,

(NKP  = neto korisna površina stana)

IV.

Lista prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje utvrđuje se na temelju slijedećih mjerila:

 1. uvjeti stanovanja,
 2. stambeni status,
 3. vrijeme prebivanja na području Grada Delnica/ Gorskog kotara za podnositelja zahtjeva
 4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 5. životna dob podnositelja zahtjeva,
 6. stručna sprema i struka podnositelja zahtjeva,
 7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,
 8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,
 9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
 10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 11. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

V.

Zahtjevi za kupnju stana s potrebnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni najkasnije do 1. ožujka 2022. godine do 14:00h isključivo putem pošte – preporučeno,  na adresu Trg 138. brigade HV 4, Delnice s naznakom „JAVNI POZIV – PROGRAM POS – NE OTVARAJ“.

Zahtjevi zaprimljeni izvan navedenog roka neće se  razmatrati.

VI.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Delnica (KLASA: 371-01/21-01/04, URBROJ:2112-01-30-20-3-21-2 od 13. 12.2021. godine).

VII.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Grada Delnica.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva. Podnositelj zahtjeva iskazivanjem interesa za kupnju stana iz Programa POS-a daje svoju privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu utvrđivanja Liste reda prvenstva i provođenja svih aktivnosti predviđenih ovim Javnim pozivom i Odlukom.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stanova prema programu POS-au roku od 5 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik Grada Delnica.

Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva koji je uvršten na Listu dao neistinite podatke koji su utjecali na ostvarivanje prava na kupnju stana odnosno redoslijed na Listi, taj će se podnositelj brisati s Liste, a predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana koji je Agencija sklopila u dobroj vjeri temeljem neistinitih podataka će se raskinuti.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Grada Delnica a po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

Materijali:

Skip to content