Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 9. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 02/21) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica (SN PGŽ 23/06, 29/07 i 22/14), na sjednici održanoj 15. rujna 2022. godine upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA DELNICA

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Delnica imaju:

  • udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
  • učenička vijeća obrazovnih ustanova,
  • podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija,
  • ostale neformalne skupine mladih

s područja Grada Delnica, sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica (SN PGŽ 23/07, 29/07 i 22/14).

Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Delnica mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Delnica koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlog se podnosi na obrascu koji se može podići u Odjelu gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove (u daljnjem tekstu:, soba 17, svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 07,30 do 14,30 ili na službenoj stranici Grada Delnica, https://delnice.hr/natjecaji-grada-delnica/.

U istom terminu, svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 07,30 do 14,30 mogu se dobiti informacije na broj 814-165 kod Tomislava Mrle, pročelnika Odjela gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove.

Skip to content