JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA DELNICA

 1. Javna priznanja se dodjeljuju sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Delnica (SN GD 9/18, 2/22, 9/22)
 2. Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje samo jednom i to fizičkoj osobi, a radi iskazivanja posebnog poštovanja i zahvalnosti za cjeloživotne aktivnosti i doprinos koji ujedno čine izuzetan i osobito vrijedan doprinos prosperitetu i ugledu Grada Delnica.
 3. Godišnja nagrada Grada Delnica dodjeljuje se fizičkoj osobi ili više njih, kao i pravnoj osobi za osobita postignuća i doprinos od značaja za ukupni gospodarski i društveni život Grada ostvarenih u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.
 4. Povelja Grada Delnica dodjeljuje se pravnim osobama kao izraz zahvalnosti Grada Delnica za njihove dugogodišnje iznimne rezultate i doprinos u razvoju, jačanju i unapređenju gospodarstva i opće društvenog života na području Grada Delnica za 10, 20, 30, 40 godina, odnosno za svakih 10 sljedećih godina aktivnog rada i djelovanja. Iznimno, Povelja Grada Delnica može se dodijeliti i fizičkoj osobi za njene izuzetne dugogodišnje rezultate u rukovođenju pravnom osobom za 10, 20, 30, 40 godina, odnosno za svakih 10 sljedećih godina aktivnog rada i djelovanja.
 5. Pismeni prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica mogu podnijeti:
  • Najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,
  • Radna tijela Gradskog vijeća osim Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica,
  • Gradonačelnik Grada Delnica,
  • Ovlaštena tijela pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Delnica,
  • Vjerske zajednice,
  • Skupina od najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Delnica.
 6. Podnositelj prijedloga ne može sam sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja.
 7. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica podnosi se u pisanom obliku na za to utvrđenom obrascu i treba sadržavati:
  • Potpune podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime ovlaštene osobe pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osove, adresa sjedišta, odnosno prebivališta, OIB i vlastoručni potpis)
  • Potpune podatke o predloženoj pravnoj, odnosno fizičkoj/fizičkim osobama (naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke/fizičkih osoba, adresa sjedišta, odnosno prebivališta)
  • Detaljno obrazloženje razloga i okolnosti radi kojih se daje prijedlog za dodjelu javnog priznanja
  • Vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže
  • Obrazac o zaštiti osobnih podataka, temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 8. Rok za podnošenje prijedloga teče do zaključno sa zadnjim danom 31. ožujka (petak) 2023. godine.
 9. Prijedlozi se podnose Komisiji za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica na adresu: Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4 Delnice, u zatvorenoj omotnici s napomenom – „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica – navesti vrstu priznanja za koji se kandidat predlaže“ .
 10. Obrazac za podnošenje prijedloga može se dobiti u službenim prostorijama Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, soba 17, prvi kat, svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 07,30 do 14,30 sati. Sve potrebne informacije, mogu se dobiti u navedenim terminima, na broj telefona 051/207-091.

Materijali:

Skip to content