Gradonačelnica Grada Delnica, na temelju članka 391.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90710, 143/12 i 152/149), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst), 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 60. Statuta Grada Delnica (Službene novine Grada Delnica“ 02/21), članka 3. stavka 1. i članka 9. stavka 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica („Službene novine Primorsko-goranske županije 47/12),  kao i Odluke Gradskog vijeća od 28.04. i 15.09.2022. godine, današnjeg dana raspisuje sljedeći

J A V N I  N A T J E Č A J
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

  1. Predmet prodaje:

1.1. K.č.br. 1395/72, koja je upisana u z.k.ul. 2716, k.o. Delnice I, čija je oznaka livada, Doli (u naravi građevinsko zemljište), čija je površina 2.000,00 m2 i čija početna cijena na temelju Procjembenog elaborata Broj: PE – 16/2022.izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka iz područja graditeljstva i procjene nekretnina iz kolovoza 2022. godine, iznosi 396.000,00 kuna ili 52.560,00 € (197,77 kn/m2).

Prema važećem Prostornom planu uređenja Grada Delnica (SN PGŽ 24/02, 11/13, SN GD 4/16 i 11/21) k.č.br. se nalazi u građevinskom području naselja Delnice, namjena je M1- mješovita namjena, pretežito stambena prema Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2 ( SN PGŽ 07/05, 23/11, SN GD 2/16 i 3/17).

Zemljište je opremljeno komunalnom infrastrukturom (nerazvrstana cesta, oborinska odvodnja i javna rasvjeta), te postoji mogućnost priključka na fekalnu kanalizaciju, vodovod, struju, te telekomunikacijsku mrežu.

1.1.1.Posebni uvjeti za kupnju ove nekretnine su plaćanje sljedećih troškova:

A) U kupoprodajnu cijenu nije uračunat trošak Parcelacijskog elaborata koji je Grad Delnica imao obzirom da je kčbr.1395/72 nastala cijepanjem k.č.br. 1395/71. Sukladno ugovoru o pružanju geodetskih usluga sa ugovorenim izvršitelj kao i troškovniku istog, trošak parcelacijskog elaborata iznosi 3.000,00 kuna bez PDV-a, tj 3.750,00 kuna s PDV-om.

B) Isto tako, u kupoprodajnu cijenu nije uračunat trošak DCP ispitivanja kao i izrade geotehničkog elaborata izrađivača istog koji iznosi 4.100,00 kuna bez PDV-a, tj. 5.125,00 kuna s PDV-om.

1.2. K.č.br 12620, koja je upisana u z.k.ul. 2077, k.o. Delnice II, čija je oznaka oranica, Županca, čija je površina 336 m2 i čija početna cijena na temelju Procjembenog elaborata Broj: PE – 14/2022.izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka iz područja graditeljstva i procjene nekretnina iz rujna 2022. godine, iznosi 34.300,00 kuna ili 4.600,00 € (112,19 kn/m2).

Prema važećem Prostornom planu uređenja Grada Delnica (SN PGŽ 24/02, 11/13, SN GD 4/16 i 11/21) k.č.br. se nalazi u građevinskom području naselja Delnice, namjena je K- gospodarska namjena prema Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2 ( SN PGŽ 07/05, 23/11, SN GD 2/16 i 3/17).

Zemljište je opremljeno komunalnom infrastrukturom (nerazvrstana cesta, javna rasvjeta).

1.3. K.č.br. 3023/49, koja je upisana u z.k.ul. 562, k.o. Crni Lug, čija je oznaka oranica, Lomi 8 (u naravi građevinsko zemljište), čija je površina 109 m2 i čija početna cijena na temelju Procjembenog elaborata Broj: PE – 11/2022.izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka iz područja graditeljstva i procjene nekretnina iz rujna 2022. godine, iznosi 16.600,00 kuna ili 2.200,00 € (151,94 kn/m2).

Prema važećem Prostornom planu uređenja Grada Delnica (SN PGŽ 24/02, 11/13, SN GD 4/16 i 11/21) k.č.br. se nalazi u građevinskom području naselja Crni Lug

Zemljište je opremljeno komunalnom infrastrukturom (nerazvrstana cesta, javna rasvjeta), te postoji mogućnost priključka na vodovod, struju, te telekomunikacijsku mrežu.

Skip to content