Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08., 61/11., 04/18., 96/18., 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Odjela gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša Grada Delnica, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika

U Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša Grada Delnica na radno mjesto–Viši referent za promet, komunalni red i komunalnu naknadu (Viši referent), prima se na određeno vrijeme jedan izvršitelj/ica – vježbenik u trajanju od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:
  • sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij (odnosno po ranijim propisima viša stručna sprema) prometnog ili drugog tehničkog smjera
  • poznavanje rada na računalu
  • položen vozački ispit „B“ kategorije

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjet sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij, na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14, 48/23), ispunjavaju osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.

Skip to content