Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/2008., 61/2011., 04/2018., 96/2018., 112/2019 – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Odjela gradske uprave za financije i projekte raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Odjel gradske uprave za financije i projekte Grada Delnica na radno mjesto–Samostalni upravni referent za poreze, javnu nabavu i projekte II (Viši stručni suradnik), prima se na neodređeno vrijeme jedan izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:
  • magistar struke ili stručni specijalist (odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema) pravnog ili ekonomskog smjera
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni stručni ispit

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjet magistra struke/stručnog specijalista, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14), ispunjavaju osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. Zakona. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete a nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Materijali:

Skip to content