Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 89/19), članka 60. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i članka 18. Odluke o financiranju javnih potreba Grada Delnica (SN GD 8/15) Povjerenstvo za procjenu programa prijavljenih na Natječaj na današnji dan donosi

Rezultate Natječaja za financiranje Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2021. godini

Skip to content