Reciklažno dvorište Delnice

Opis Projekta

Svrha izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta Delnice je jačanje kapaciteta za gospodarenje otpadom te edukacija javnosti o pravilnom gospodarenju otpadom. Cilj je obuhvatiti sve korake u gospodarenju otpadom od izbjegavanja stvaranja otpada, pripreme otpada za ponovnu uporabu do recikliranja i oporabe.

Opravdanost projekta proizlazi iz zakonske obveze o broju reciklažnih dvorišta na području JLS-a sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom čl. 35. S obzirom da na području Grada Delnica ima 5921 stanovnika, a ne postoji niti jedno reciklažno dvorište obveza je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje korisnog i problematičnog otpada. Osim same zakonske obveze, reciklažno dvorište pridonosi ponovnom iskorištavanju otpada što je važan podsustav cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s više pozitivnih učinaka od očuvanja prirodnih bogatstava njihovom zaštitom od prekomjernog iscrpljivanja i onečišćenja do podizanja ekološke svijesti stanovništva raznim informativno – edukativnim sadržajima koji su također dio ovog projekta. S obzirom gdje se Grad Delnice, nalazi uzimajući u obzir prirodna bogatstva i raznolikost biljnog i životinjskog svijeta, ovo očuvanje okoliša još više dobiva na važnosti.

Izdvojeno sakupljanje otpada na mjestu nastanka najbolji je način pripreme otpadnih materijala za daljnju uporabu, a isto je i obveza jedinica lokalne samouprave koja je dužna na svom području osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog otpada).

Osiguranjem funkcioniranja reciklažnog dvorišta pridonosi se provedbi aktivnosti s višim redom prvenstva u hijerarhiji gospodarenja otpadom s najboljim ishodom za okoliš:

  • sprečavanje nastanka otpada
  • priprema za ponovnu uporabu
  • recikliranje
  • drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba
  • zbrinjavanje otpada

 

Prostor reciklažnog dvorišta smješten je na k. č. br. 10902/1 k.o. Delnice. Zona reciklažnog dvorišta je približno trapeznog oblika za zauzima ukupnu površinu od cca. 1.130m2 od čega je 815m2 uređena prometno – manipulativna površina (72%) dok je ostatak zelena površina cca. 315 m2 (28%).

Reciklažno dvorište sastoji se od prometno – manipulativne površine na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, prateća infrastruktura (sustav odvodnje oborinskih voda sa separatorom masti i ulja i upojnim bunarom) te zelene površine.

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom jer služe kao poveznica kojom se osigurava veza između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača.

Realizacijom projekta postići će se pozitivan učinak na smanjenje broja divljih deponija.

Ciljevi i rezultati

Cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta kako bi se uskladio sustav gospodarenja otpadom sa zakonom i strateškim dokumentima, povećala stopa odvojenog prikupljanja korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada kao i provođenje informativno – obrazovnih radionica za građane kojima bi se isticala važnost recikliranja i ponovne uporabe.

Rezultat provedbe projekta biti će izgrađeno Reciklažno dvorište Delnice s pratećom infrastrukturom. Informativno – obrazovnim aktivnostima biti će obuhvaćeno 95% stanovništva te će se provesti tri edukativne radionice za razne dobe uzraste.

Vrijednost Projekta

Ukupna vrijednost projekta: 1.301.884,20 kn

Sufinanciranje od strane EU: 1.090.836 kn

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od siječnja do listopada 2019.

Kontakt osoba

Ivica Knežević, dipl. iur., gradonačelnik

 

Više informacija o EU fondovima:

Strukturni fondovi

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Delnica

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak:
07:00 – 15:00 sati

tel. 051/812-131, 051/812-05
fax. 051/812-037

e-mail: pisarnica@delnice.hr

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207