Gradonačelnik Grada Delnica raspisuje

NATJEČAJ za predlaganje programa Javnih potreba Grada Delnica za 2021. godinu

Točka 1.

Grad Delnice će pružati financijsku potporu višegodišnjim i jednogodišnjim programima te projektima i aktivnostima organizacija civilnog društva, oglašavanjem putem javnih natječaja i poziva za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba Grada Delnica i to u području: osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i program kulturnih i glazbeno scenskih djelatnosti te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Grada Delnica.

Grad Delnice će, prema uvjetima iz ove Odluke, pružati financijsku potporu za jednokratne, jednodnevne i višednevne manifestacije čije će ostvarenje povećati turističku ponudu Grada Delnica.

Točka 2.

Grad Delnice dodjeljuje sredstva potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet:

 • da imaju registrirano sjedište djelovanja u Republici Hrvatskoj i da su upisani u odgovarajući Registar;
 • da su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva ili neprofitne organizacije), a iznimno se sredstva mogu dodijeliti i fizičkim osobama ukoliko zadovoljavaju točke 3. i 4. ovoga članka;
 • da svojim programima i svojim djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske te provode djelatnosti usmjerene općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja;
 • da njihov program/projekt/aktivnost, koji prijave na javni natječaj Grada Delnica, budu ocijenjeni kao značajni (kvalitetni, inovativni i korisni) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada Delnica. 

Točka 3.

Formalni uvjeti natječaja su, u pravilu, između ostalih i:

 • da je prijava poslana u propisanom roku,
 • da su prijavitelji upisani u odgovarajući matični registar, što se dokazuje Izvatkom iz registra (Registar udruga, Zakladna odnosno Fundacijska knjiga, Sudski registar) da su prijavitelji, ako su udruge, upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija (da imaju RNO broj),
 • da su prijavitelji održavali redovite sastanke tijela što se dokazuje zapisnikom sa posljednje skupštine održane u rokovima propisanim osnivačkim aktima,
 • da prijavitelji imaju Osobni identifikacijski broj,
 • da su prijavitelji pravodobno i u cijelosti ispunili ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
 • da prijavitelji vode uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima  o računovodstvu neprofitnih organizacija i da su na vrijeme predali sva potrebna izvješća,
 • da je prijava poslana na propisanim obrascima,
 • da su korisnici programa i projekata građani Grada Delnica i da se program provodi na području Grada Delnica,
 • udruga na natječaj ne smije prijaviti više od pet programa ili projekta.

Točka 4.

Područje financiranja, prioriteti, ukupan iznos raspoloživih sredstava, raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog programa/projekta, odnosno najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora, očekivani broj programa i projekata udruga koji će biti ugovoreni za financiranje definirani su Odlukom o načinu provođenja Natječaja za financiranja Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2021. godini, koja je sastavni dio ovoga natječaja.

Točka 5.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene službenim pečatom organizacije.

Prijave programa podnose se u pisanom obliku, na obrascima koje izrađuje Jedinstveni upravni odjela Grada Delnica.

U prijavi se prilaže:

 • Pristupnica za program javnih potreba Grada Delnica za 2021. godinu (propisani obrazac)
 • Podaci o programu (propisani obrazac)
 • Obrazac proračuna programa (propisani obrazac)
 • Podaci o članovima udruga (propisani obrazac)
 • Financijsko i opisno izvješće o izvršenim programima i projektima financiranima od strane Grada Delnica u 2020. godini, slikovna dokumentacija
 • Izvadak iz registra (Registar udruga, Zakladna ili Fundacijska knjiga, Sudski registar),
 • Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
 • Zapisnik s posljednje održane skupštine udruge.          

Ukoliko organizacija namjerava koristiti prostor koji je u vlasništvu Grada Delnica, prijavi je dužna priložiti i Prijavu za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Delnica za 2021. godinu (propisani obrazac).

Točka 6.

Postupak provedbe natječaja, otvaranja prijava, utvrđivanja zadovoljavanja propisanih uvjeta natječaja, upućivanja u daljnji postupak vrednovanja i odobravanja/neodobravanja financijskih sredstava, ulaganja prigovora, odlučivanja o prigovoru propisan je u člancima 16. do 22. Odluke o financiranju javnih potreba Grada Delnica (SN GD 8/15).

Točka 7.

Prijavni list, informacije i sve ostalo potrebno za prijavu mogu se dobiti u službenim prostorijama Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4., soba 22 (prvi kat), svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 i od 12,00 do 14,00 sati.

Točka 8.

Dokumentacija za prijavu mora biti dostavljena, u zatvorenim kuvertama, u sobu 22 zgradi Gradske uprave Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, Delnice, uz napomenu „Prijava na poziv za predlaganje programa Javnih potreba u 2020. godini“– NE OTVARATI, kao i obavezno nazivom pošiljatelja zaključno sa danom 17. veljače (srijeda) 2021. godine, do 12,00 sati.

Ukoliko se dokumentacija šalje poštom, tada ju je pošiljatelj dužan predati preporučeno pošti najkasnije do posljednjeg dana roka.

Točka 9.

NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENO PREDANE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI!

GRADONAČELNIK GRADA DELNICA
Ivica Knežević, dipl.iur.

Skip to content