Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 33/1, 60/1, 129/5, 109/7, 125/8, 36/9, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), članka 60. Statuta Grada Delnica («Službene novine 28/9, 41/9, 11/13,20/13 -pročišćeni tekst, 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 3/18- pročišćeni tekst,  09/18, 03/20), Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 89/2018), članka 9. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica (SN 47/12), Gradonačelnik Grada Delnica raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

  1. Predmet zakupa

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Delnica na području katastarske općine Delnice.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja nalazi se u k.o. Delnice II kč.br. 14780 površine 627m2, katastarska kultura oranica od čega se 76 m2 nalazi unutar granica građevinskog područja a dijelom izvan granica površine od 551 m2-

Zemljište se daje  u zakup za razdoblje od pet (5) godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje ili do privođenja toga zemljišta drugoj namjeni utvrđenoj prostornim planom.

2. Ponuda mora sadržavati:

– Prijavu na natječaj sa svim podacima podnositelja ponude (ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, OIB, adresa/sjedište),

– Presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba/presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike/ OPG-a  ili jednako vrijedan dokument sudionika natječaja iz druge članice europske unije,

– Visinu ponuđene godišnje cijene zakupa zemljišta za sveukupno oglašenu površinu

–  Broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-računa za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine,

– Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini jednogodišnje naknade,  uplaćuje se na žiro račun Grada Delnica  broj HR9824020061806900005 koji je otvoren kod Erste & Steiermaerkische Bank d.d. uz naznaku: jamstvo za zakup zemljišta s modelom HR24 i pozivom na broj 7722-OIB ponuditelja),

– potvrda Grada Delnica  o nepostojanju duga,

– kratki opis planirane namjene

3. Podnošenje prijava

Javni natječaj otvoren je osam (8) dana računajući od prvog slijedećeg dana od dana objave javnog natječaja odnosno obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom tisku.

Neće se razmatrati ponude ponuditelja ako je ponuđen manji iznos početne godišnje  cijene zakupa koja iznosi kn 18,30 kn.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane.

Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze prema Gradu Delnicama.

4. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

Ispunjeni traženi uvjeti te najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

5. Dostavljanje ponuda

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51 300 Delnice, s naznakom: „Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Delnica“- NE OTVARATI. Zainteresirani su dužni na poleđini omotnice navesti naziv podnositelja ponude, te adresu odnosno sjedište.

6. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja prema prijedlogu Povjerenstva donosi Gradonačelnik, a ista se dostavlja svim ponuditeljima najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru ili do roka kojeg odredi Gradonačelnik sklopiti ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će sklapanje ugovora ponuditi prvom sljedećem ponuditelju. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u dio ugovorene zakupnine za prvu godinu zakupa, a ostalim ponuditeljima vraća se u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora jamčevina mu se ne vraća.

Grad Delnice zadržava pravo da ne odabere najpovoljnijeg ponuditelja te da poništi postupak zakupa i donese odluku o ponovnom raspisivanju natječaja.

Skip to content