Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 60. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21) Gradonačelnik Grada Delnica donosi

IZMJENU JAVNOG POZIVA ZA PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2021. GODINI

1. U Javnom pozivu za Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Grada Delnica u 2021. godini KLASA: 311-01/21-01/01, URBROJ: 2112-01-30-30-2-21-2 od 5. ožujka 2021. godine točka III. mijenja se i glasi

Nepovratne potpore se dodjeljuju za pokriće troškova ulaganja (dijela ili u cijelosti). Predračun ili ponuda moraju biti važeći na dan podnošenja zahtjeva u minimalnom iznosu od 5.000,00 kn, 20.000,00 kn odnosno 25.000,00 zavisno od mjere te su također prihvatljivi i troškovi nastali od 1. siječnja 2021. godine za koje je potrebno dostaviti račun.

Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak ako korisnik nije u sustavu PDV-a.

Gospodarski subjekti mogu koristiti potporu samo jedne mjere iz ovog Programa. Ukoliko neki gospodarski subjekt podnese više prijava u obzir će se uzeti prijava s ranijim datumom podnošenja.

Nepovratne potpore ne mogu se dodijeliti:

  • Gospodarskim subjektima nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  • Gospodarskim subjektima koje imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;[1]
  • Gospodarskim subjektima koji imaju dospjela i neplaćena dugovanja prema Gradu Delnicama na dan 31.12. 2020.;[2]
  • Gospodarskim subjektima koji su proračunski korisnici te gospodarskim subjektima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Delnica.

Prihvatljivi su troškovi za:

  • Kupovinu nove opreme i strojeva
  • Usluge i robe čija je jedinična vrijednost minimalno 1.000,00 kuna (ne odnosi se na stavke koje čine jednu cjelinu koje su potrebne da bi oprema, stroj i sl. moglo funkcionirati)
  • Kupovinu roba i usluga koji moraju ostati u vlasništvu korisnika najmanje 5 godina

Ostale točke Poziva ostaju neizmjenjene.


[1] osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje
[2] osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje


Skip to content