JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA DELNICA

Gordana Piskač, dipl.ing.građ. komunal@delnice.hr pročelnica odjela

 

URED GRADONAČELNIKA

 

Nikolina Ćuić Muhvić, dipl iur.

nikolina@delnice.hr

voditelj ureda Gradonačelnika

Klaudija Kumpar

tajnica Gradonačelnika

Martina Petranović, prof. martina@delnice.hr samostalni upravni referent za društvene djelatnosti
Tomislav Mrle, dipl.iur. tomislav@delnice.hr samostalni upravni referent za opće, kadrovske i pravne poslove

Ingrid Rožić

pisarnica.delnice@gmail.com

administrativni referent


Osoba zadužena za nepravilnosti
Tomislav Mrle
, tel. 051/812-055, fax. 051/812-037, tomislav@delnice.hr
Osoba zadužena za nepravilnosti odgovorna je za:
- zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
- praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
- sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima iz članka 12.,14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
- suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Službenik za informiranje
Tomislav Mrle
tomislav@delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037 
Službenik za informiranje:
1)     obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
2)     unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
3)     osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.


 

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 

Đulio Jusufi, struč.spec.oec. djulio@delnice.hr voditelj odsjeka
Zrinka Ružić, dipl.oec. netbgrad@email.t-com.hr samostalni upravni referent za materijalno financijske poslove

Tibor Briški, dipl.oec.

tibor.delnice@gmail.com

samostalni upravni referent za razvojne projekte

Jasminka Curl

jasminka@delnice.hr

računovodstveni referent

Patricia Pleše Medić, struč.spec.oec.

patricia@delnice.hr

samostalni upravni referent za javnu nabavu i financije

 

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROSTORNO UREĐENJE I PROMET

 

Davorka Grgurić, dipl.ing.građ.

davorka@delnice.hr

voditeljica odsjeka

Goranka Kajfeš, dipl.ing. goranka@delnice.hr samostalni upravni referent za upravljanje imovinom
Lidija Ružić, dipl.ing. lidija@delnice.hr samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i promet

Dario Podnar

dario@delnice.hr

referent za komunalnu naknadu i prometni redar

Ilija Kezele

ilija@delnice.hr 

komunalno prometni redar

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice