SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 8 od 27. studenog 2018.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
 2. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU
 3. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
 4. ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
 5. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RASPISIVANJU PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA LUČICE, RADNIČKA CESTA 6
 6. ODLUKU VEZANU UZ PLAN ZAŠTITE OD POŽARA TE PROCJENU UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
 7. ODLUKU O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKU O ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 7 od 18. listopada 2018.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA VEZANA UZ POSTUPAK PREOBLIKOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA

GRADONAČELNIK

 1. PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE
 3. ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE
  POSTROJBE

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 6 od 25. rujna 2018.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU - OPĆI DIO
 2. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.
 3. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE T3-1 VELA VODA – UPU 7
 4. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 5. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 6. ODLUKA O RASPISIVANJU PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU STANOVA U
  VLASNIŠTVU GRADA DELNICA U LUČICAMA, RADNIČKA CESTA 6

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 5 od 21. lipnja 2018.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU
 2. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU
 3. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2017. GODINU
 4. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2017. GODINU
 5. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU
 6. ODLUKA O PRODAJI STANA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA - DELNICE, LUJZINSKA CESTA 43
 7. ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA - LUČICE, RADNIČKA CESTA 6
 8. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA OBJEKTA RADIĆEVA 3, DELNICE ZA SMJEŠTAJ NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE“
 9. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA „IZGRADNJA TRŽNICE“

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
 2. IZMJENA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 4 od 24. svibnja 2018.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU
 2. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU
 3. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 4. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 5. I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2018. GODINI
 6. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U 2018. GODINI
 7. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U PROGRAMU KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI TE OSTALIH PROGRAMA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2018. GODINI
 8. ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA I DIVLJIM ŽIVOTINJAMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 9. PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2018. GODINI
 10. ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA KUPANJE I TRAJANJA KUPALIŠNE SEZONE
 11. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023.

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 3 od 12. travnja 2018.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. PLAN AKTIVNOSTI GRADSKOGA VIJEĆA GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU
 2. ODLUKA O USVAJANJU NOVOG SPORAZUMAO OSNIVANJU CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO– GORANSKE ŽUPANIJE
 3. ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA
 4. ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE SLIVNIKA OBORINSKE ODVODNJE“ NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 5. STATUT GRADA DELNICA (pročišćeni tekst)

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
  DELNICE
 3. ODLUKA O IZGRADNJI RAMPE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. ISPRAVAK STATUTA GRADA DELNICA (SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA 1/18)

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 2 od 26. veljače 2018.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O PROGLAŠENJU RADNIČKOG DOMA DRUŠTVENO KULTURNIM CENTROM
 2. ODLUKA KOJOM GRADSKO VIJEĆE OVLAŠĆUJE GRADONAČELNIKA GRADA DELNICA DA PODUZME SVE RADNJE U UPRAVNIM I DRUGIM POSTUPCIMA RADI ZAŠTITE INTERESA GRADA DELNICA, A VEZANO ZA PREDMETE KOJI SE ODNOSE NA NAPLATU KOMUNALNE NAKNADE OD OBVEZNIKA
  REPUBLIKE HRVATSKE

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 1 od 16. veljače 2018.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. STATUTARNA ODLUKA O ČETVRTIM IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DELNICA
 2. POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 3. ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
 4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
  U 2017. GODINI
 5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
  INFRASTRUKTURE ZA 2017. GOD.
 6. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2017. GODINI
 7. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA
  U 2017. GODINI
 8. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
  OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
 9. ODLUKA O VIII. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 10. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI „ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA TERITORIJU GRADA DELNICA“

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O KORIŠTENJU, RASPOLAGANJU I PRAVDANJU POKRETNIH SREDSTAVA I
  SREDSTAVA REPREZENTACIJE
 2. PLAN PRIJEMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 6 od 14. prosinca 2017.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. II. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
 2. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017.
 3. I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
  IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2017. GODINI
 4. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2017.
 5. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2017. GODINU
 6. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU
 7. II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU
 8. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 9. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 10. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 11. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U
  PROSTORU U 2018. GODINI
 12. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2018. GODINI
 13. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU
 14. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2018. GODINU
 15. ODLUKA O PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA
  ZA 2019. I 2020. GODINU
 16. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU
 17. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU
 18. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 19. RJEŠENJE O IMENOVANJU RAVNATELJICE „NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE“
 20. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM
 21. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA MLADE, ODGOJ I OBRAZOVANJE, UMIROVLJENIKE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA PITANJA
 22. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 23. ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA GRAD DELNICE IMA UDJELE U VLASNIŠTVU
 24. ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI „ZIMSKA SLUŽBA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA“ NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 25. ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 26. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 27. ODLUKA PROGLAŠENJU POVRŠINE IZVAN LOVIŠTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O III. DOPUNAMA ODLUKE O VISINI JEDINIČNE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O NAČINU PRIJAVE PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU
  GRADA DELNICA

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 5 od 9. studenog 2017.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU I OSNIVANJU RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 2. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNA PRIZNANJA
 4. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA POSLOVE ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA
 5. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
 6. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
 7. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMETNO I PROSTORNO UREĐENJE
  I ZAŠTITU OKOLIŠA
 8. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
 9. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPORT, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU
 10. ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
  ZA PODRUČJE GORSKOG KOTARA
 11. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GORSKOG KOTARA
 12. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 13. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA ZAMJENICI GRADONAČELNIKA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. ISPRAVAK ODLUKE O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA DELNICA

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 4 od 27. rujna 2017.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA I – VI 2017.
 2. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 3. ODLUKA O IZRADI STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022.

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA DELNICA U SKUPŠTINE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
 2. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA
 3. ODLUKA O ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 3 od 6. srpnja 2017.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE
 2. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
 3. RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
 4. RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
 5. RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
 6. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU
 7. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.
 8. I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
  U 2017. GODINI
 9. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017.
  GODINI
 10. ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH
  PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA
  RAZVOJ GRADA DELNICA
 11. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
  U 2017. GODINI
 12. ODLUKU O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U PROGRAMU KULTURNIH I GLAZBENO
  SCENSKIH DJELATNOSTI TE OSTALIH PROGRAMA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
  U 2017. GODINI
 13. ODLUKU O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
  NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2
 14. ODLUKA O DONOŠENJU PROČIŠĆENOG TEKSTA PROVEDBENIH ODREDBI III. Izmjena i dopuna
  Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
 15. ODLUKA O VII. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O OSNIVANJU GRADONAČELNIKOVOG STRUČNOG KOLEGIJA


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 2 od 30. ožujka 2017.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2016. GODINU
 2. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.
 3. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2016. GODINU
 4. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2016. GODINU
 5. ODLUKA O LOKALNIM POREZIMA GRADA DELNICA
 6. AKCIJSKI PLAN GRADA DELNICA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA 2017. - 2020. GODINU
 7. ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA TE IZVJEŠĆE O PODUZETIM MJERAMA U 2016. GODINI
 8. ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2
 9. ODLUKA O VI. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 10. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

GRADONAČELNIK

 1. ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA ODABIRANJA I IZLUČIVANJA GRADIVA

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 1 od 23. veljače 2017.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
  INFRASTRUKTURE ZA 2016. GOD.
 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.
 3. IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2016. GODINI
 4. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2016. GODINI
 5. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA OBJEKTA RADIĆEVA 3, DELNICE ZA SMJEŠTAJ NARODNA KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE"
 6. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU KRALJA TOMISLAVA U DELNICAMA"
 7. ODLUKA O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA
 8. ODLUKA O DONOŠENJU PROČIŠĆENOG TEKSTA PROVEDBENIH ODREDBI DETALJNOG
  PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA
 9. ODLUKA O IZMJENI UGOVORA O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI K-1 DELNICE
 10. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU GRADONAČELNIKOVOG STRUČNOG KOLEGIJA


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 5 od 8. prosinca 2016.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O USVAJANJU STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 2015. – 2020. GODINE
 2. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2016. GODINU
 3. II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU
 4. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2016. GODINU
 5. II. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
 6. II. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
 7. II. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
 8. I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2016. GODINI
 9. ODLUKA O PRORAČUNU GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU
 10. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU
 11. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU
 12. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2017. GODINU
 13. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2017. GODINU
 14. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
 15. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
 16. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2017. GODINI
 17. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2017. GODINI
 18. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 19. ODLUKA O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 20. ODLUKA O STIPENDIRANJU NADARENIH UČENIKA I STUDENATA
 21. ODLUKA O SOCIJALNIM STIPENDIJAMA
 22. ODLUKA O STIPENDIRANJU REDOVNIH UČENIKA I STUDENATA SPORTAŠA
 23. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 24. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU KRALJA TOMISLAVA U DELNICAMA"
 25. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA "PRODUŽETAK LOVAČKE ULICE"
 26. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA OBJEKTA RADIĆEVA 3, DELNICE ZA SMJEŠTAJ NARODNA KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE"
 27. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA OD 2016. DO 2020.
 28. ODLUKA O VISINI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
 29. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 30. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 31. PLAN I PROGRAM RADA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O III. DOPUNAMA ODLUKE O VISINI JEDINIČNE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
 2. PLAN PRIJEMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 4 od 29. rujna 2016.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA I – VI 2016.
 2. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2016. GODINU
 3. I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU
 4. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZADUŽENJU GRADA DELNICA
 5. I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
 6. I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
  INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
 7. I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
 8. ODLUKA O UVJETIMA I CIJENI PRODAJE ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI I1-8 KENDAR
 9. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PRODAJU NEKRETNINE – STAN U ZAGREBU
 10. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA GRAD DELNICE
 11. ODLUKAO DONOŠENJU USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DELNICE SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU
 12. PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DELNICA ODREDBE ZA PROVOĐENJE
 13. ODLUKA O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA
 14. ODLUKA O ŠESTOJ IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
 15. ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM KORIŠTENJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA U POLITIČKE SVRHE
 2. ODLUKA O II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 3 od 14. srpnja 2016.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA TE UTVRĐIVANJU POČETKA OBNAŠANJA DUŽNOSTI ČLANA GRADSKOG VIJEĆA
 2. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
 3. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
 4. ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA DELNICA
 5. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI
 6. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U PROGRAMU KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI TE OSTALIH PROGRAMA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2016. GODINI
 7. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 8. ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 9. ODLUKA O IMENOVANJU ALEJE U PARKU KRALJA TOMISLAVA U DELNICAMA
 10. ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA –KLIZALIŠTE DELNICE

GRADONAČELNIK

 1. NAPUTAK O PROVOĐENJU SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA I OSTALIH DOKUMENATA GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O NE DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O CIJENI JAVNIH USLUGA

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 2 od 19. svibnja 2016.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE:

 1. Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Delnica za 2015. godinu
 2. Izvršenje programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu
 3. Izvršenje programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
 4. Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Delnica sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
 5. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne
  namjene K-1-1 i K-2-2
 6. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja klizalište u Delnicama
 7. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Delnica
 8. ODLUKA O II. izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Delnicama
 9. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 10. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 11. ODLUKA o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Delnicama
 12. Odluka o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Delnica
 13. ODLUKA o prodaji nekretnine – stan u Zagrebu
 14. Odluka o prodaji zemljišta
 15. ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Delnica

GRADONAČELNIK:
 1. Izmjena Plana prijema u službu JUO-a Grada Delnica


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 1 od 10. ožujka 2016.

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE:

1. Plan i program rada Gradskoga vijeća Grada Delnica za 2016.
2. Odluka o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Delnica
3. Odluka o kriterijima dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Delnica na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro
4. Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
5. Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenje zgrade u prostoru u 2015. godini
6. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
8. Odluka o usklađenju naziva dokumenta

GRADONAČELNIK:

1. Odluka o IV. izmjeni i dopuni odluke o visini zakupnine za javne površine u vlasništvu Grada Delnica
2. Plan prijema u službu JUO-a Grada Delnica
3. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju nekretnina u vlasništvu Grada u političke svrheSLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 8 od 17. prosinca 2015.

SADRŽAJ:

44. Odluka o drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Delnica za 2015. godinu
45. II. izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu
46. II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
47. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
48. II. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
49. I. izmjena Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu
50. Odluku o 1. izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj
51. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2015. godini
52. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o zaduženju Grada Delnica
53. Odluku o Proračuna Grada Delnica za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
54. Plan razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu
55. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
56. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
57. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
58. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu
59. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
60. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2016. godini
61. Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2016. godinu
62. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
63. Odluku o načinu financiranja javnih potreba Grada Delnica
64. Odluku o prihvaćanju donacije građe zavičajne zbirke
65. Odluku o IV. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
66. Odluku o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta
67. Odluku o izmjeni ugovora o kupoprodaji zemljišta u poslovnoj zoni K-1 Delnice
68. Odluku o izmjeni Odluke o porezima Grada Delnica


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 7 od 26. studenog 2015.

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

42. ODLUKA O SKLAPANJU SPORAZUMA S HRVATSKIM ŠUMAMA
43. ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA ZEMLJIŠTU U POSLOVNOJ ZONI KENDAR

GRADONAČELNIK

6. ODLUKU O PRIVREMENOM KORIŠTENJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA U POLITIČKE SVRHE
7. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 6 od 25. rujna 2015.

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

36. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA I-VI 2015.
37. ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
38. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
39. I. izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi
40. ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
41. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 5 od 24. srpnja 2015.

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

24. I. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI
25. ODLUKA O PRIJEDLOGU ZA DODJELU PRIZNANJA I ODLIKOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE
26. ODLUKA O IMENOVANJU TRGA U DELNICAMA
27. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
28. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRODAJI ROBE IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA ELNICA
29. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UREĐENJU PROMETA U DELNICAMA
30. ODLUKA VEZANA UZ LAG GORSKI KOTAR
31. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
32. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE OBJEKTA STARE ŠUMARSKE ŠKOLE
33. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRESELJENJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE
34. ODLUKA O PRIHVAĆANJU DAROVANE NEKRETNINE
35. ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA

GRADONAČELNIK

5. RJEŠENJE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU CJELOVITOG PROJEKTA PRESELJENJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE

MJESNI ODBORI GRADA DELNICA

1. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO BROD NA KUPI
2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO CRNI LUG
3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO LUČICE
4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO TURKE
5. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO DELNICE


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 4 od 29. svibnja 2015.

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

12. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2015. GODINU
13. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU
14. ODLUKA O I. Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
15. Odluka o II. Izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika
16. Odluka o I. Izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Delnica
17. Odluka o II. Izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora
18. Izmjena Odluke o financiranju javnih potreba u odgoju i obrazovanju u 2015. godini
19. Izmjenu Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2015. godini.
20. Izmjenu Odluke o financiranju javnih potreba u sportu u 2015. godini
21. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
22. I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
23. ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2014. GODINU12. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2015. GODINU
13. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU
14. ODLUKA O I. Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
15. Odluka o II. Izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika
16. Odluka o I. Izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Delnica
17. Odluka o II. Izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora
18. Izmjena Odluke o financiranju javnih potreba u odgoju i obrazovanju u 2015. godini
19. Izmjenu Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2015. godini.
20. Izmjenu Odluke o financiranju javnih potreba u sportu u 2015. godini
21. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
22. I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
23. ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2014. GODINU

GRADONAČELNIK

4. Odluka o vrijednosti zemljišta na području Grada Delnica

IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DELNICA

5. Odluka o naknadama za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 3 od 08. svibnja 2015.

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

11. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić
u Delnicama

GRADONAČELNIK

1. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za
članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica
2. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu cjelovitog
projekta Etnografskog zavičajnog muzeja Grada Delnica

IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DELNICA

1. Rješenje o određivanju biračkih mjesta
2. Upute o redoslijedu izbornih radnji tijeku rokova po Odluci o izboru članova
vijeća Mjesnih odbora
3. Rješenje o imenovanju Proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 2 od 24. travnja 2015.

SADRŽAJ

9. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice
10. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području
Grada Delnica


SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA - BROJ 1 od 06. travnja 2015.

SADRŽAJ

1. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Odbora za predstavke,
pritužbe i prijedloge građana
2. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Komisije za javna priznanja
3. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Odbora za suradnju, mjesnu
samoupravu i građansku sigurnost
4. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju članova povjerenstva za poslove
određivanja imena ulica i trgova
5. Odluka o osnivanju poduzetničke zone K1-1 Delnice
6. Odluka o osnivanju poduzetničke zone K2-2 Delnice
7. Odluka o osnivanju poduzetničke zone I2-7 Delnice, Javornik
8. Odluka o osnivanju poduzetničke zone I1-3 Lučice

 

 BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice