JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA DELNICA

Gordana Piskač, dipl.ing.građ. komunal@delnice.hr pročelnica odjela 814 165

 

URED GRADONAČELNIKA

 

Nikolina Ćuić Muhvić,
dipl iur.

nikolina@delnice.hr

voditelj ureda Gradonačelnika

207-090

Klaudija Kumpar

tajnica Gradonačelnika

812-131
Martina Petranović, prof. martina@delnice.hr samostalni upravni referent za društvene djelatnosti 207-091
Tomislav Mrle,
dipl.iur.
tomislav@delnice.hr samostalni upravni referent za opće, kadrovske i pravne poslove 207-091

Ingrid Rožić

pisarnica.delnice@gmail.com

administrativni referent

812-055


Osoba zadužena za nepravilnosti
Tomislav Mrle
, tel. 051/812-055, fax. 051/812-037, tomislav@delnice.hr


Osoba zadužena za nepravilnosti odgovorna je za:

  • zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
  • praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  • sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima iz članka 12.,14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  • suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Službenik za informiranje
Tomislav Mrle
tomislav@delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037


Službenik za informiranje:

  1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
  2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

 

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 

Đulio Jusufi, struč.spec.oec. djulio@delnice.hr voditelj odsjeka 207-095
Zrinka Ružić,
dipl.oec.
netbgrad@email.t-com.hr samostalni upravni referent za materijalno financijske poslove 207-096

Tibor Briški,
dipl.oec.

tibor.delnice@gmail.com

samostalni upravni referent za razvojne projekte

207-096

Jasminka Curl

jasminka@delnice.hr

računovodstveni referent

207-097

Patricia Pleše Medić,
struč.spec.oec.

patricia@delnice.hr

samostalni upravni referent za javnu nabavu i financije

207-097

 

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROSTORNO UREĐENJE I PROMET

 

Davorka Grgurić,
dipl.ing.građ.

davorka@delnice.hr

voditeljica odsjeka

207-093
Goranka Kajfeš,
dipl.ing.
goranka@delnice.hr samostalni upravni referent za upravljanje imovinom 814-163
Lidija Ružić,
dipl.ing.
lidija@delnice.hr samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i promet 814-163

Dario Podnar

dario@delnice.hr

referent za komunalnu naknadu i prometni redar

207-092

Ilija Kezele

ilija@delnice.hr 

komunalno prometni redar

207-092

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice