II. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE GRADA DELNICA ZA 2013. GODINUREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE 01.07. DO 31.12.2013. GODINE


*Komunalno trgovačko društvo „Risnjak-Delnice“ d.o.o. je objavilo postupak javne nabave: Sanacija pokrova na mrtvačnici u Crnom Lugu

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o
objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije
za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u
informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje
dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.*

Dokumentacija

Troškovnik


REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2013. GODINE


Grad Delnice je objavio postupak javne nabave: Izgradnje ceste u poslovnoj zoni K-2
Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - ispravak

TROŠKOVNIK

SITUACIJA


Grad Delnice je objavio postupak javne nabave: Opskrba električnom energijom za razdoblje od dvije godine.
Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

TROŠKOVNIK ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA PODRUČJU GRADA DELNICA - ispravak

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ispravak


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice