Gradonačelnik Grada Delnica raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Delnica

 u školskoj godini 2020./2021.

 

 1. Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima kao i učenicima i studentima sportašima (u daljnjem tekstu: Kandidatima), na osnovi kriterija propisanih odredbama Odluka o dodjeli istih.
 2.  Stipendije se dodjeljuju kandidatima koji uz Odlukama propisane kriterije, ispunjavaju sljedeće osnovne uvjete:

-da su državljani Republike Hrvatske,

-da imaju prebivalište na području Grada Delnica najmanje 1 godinu prije dana podnošenja molbe, (a za sportske stipendije ) iznimno kandidat koji nema prebivalište u Gradu Delnicama, a koji je postigao vrhunski sportski rezultat kao član sportske udruge koja djeluje na području Grada Delnica, ako je član navedene udruge najmanje 3 godine prije dana podnošenja zamolbe i nema više od 27 godina života,

-da su redovni učenici ili studenti,

-(samo za sportske stipendije) da su članovi sportske udruge čije je sjedište na području Grada Delnica.

 

 1. Pravo na stipendije nemaju kandidati koji:

– se školuju izvan područja Grada Delnica za programe koji se organiziraju i izvode u Srednjoj školi Delnice (za nadarene i socijalne),

– su korisnici stipendija prema bilo kojoj drugoj osnovi (za sve),

– su korisnici prava na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza ili nekog drugog prava Grada Delnica (za sve),

– koji su apsolventi duže od godinu dana (za sve),

– koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju (za sve),

– čiji je uspjeh izražen prosjekom ocjena nižim od 4,50 odnosno 3,50 za nadarene učenike (ovisno o trajanju upisanog srednjoškolskog programa), čiji je prosjek niži od 3,00 za nadarene studente, čiji je prosjek manji od 2,51, za učenike i studente za socijalne stipendije, čiji je prosjek manji od 3,00 (za redovne učenike i studente sportaše), odnosno ukoliko su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 55 ECTS bodova za sve studente.

 

 1. Bodovanje kandidata vrši se sukladno odredbama kriterija propisanih Odluka i to:
 2. I) za nadarene prema:

a)uspjehu u školi,

b)rangom uspjeha na fakultetu,

c)školovanjem za deficitarno zanimanje,

d)paralelnim pohađanjem dvije srednje škole, odnosno srednje i osnovne glazbene škole,

e)paralelnim studijem,

f)sudjelovanjem i uspjehom na natjecanjima,

g)aktivnim članstvom u udrugama,

h)objavljenim radovima ili priznatim patentima,

i)posebnim kriterijem (sukladno članku 12. Odluke)

 1. II) za socijalne prema:

a)obiteljskim materijalnim prilikama,

b)strukturi domaćinstva,

c)stambenom statusu te

d)zdravstvenom stanju članova domaćinstva,

e)školovanjem za deficitarno zanimanje,

f)prosjekom ocjena (kao posebni kriterij),

III) za sportske prema:

a)postignutim sportskim rezultatima,

b)statusnom kriteriju,

c)dodatnom kriteriju (ocjenama).

 1. Ukoliko se dogodi da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, primjenjuju se posebni kriteriji propisani odredbama navedenih odluka.

 

 1. Kandidati, uz zamolbu za dodjelu stipendija prilažu preslike (može i originale) sljedećih osnovnih dokumenata:

-domovnice,

-uvjerenja o prebivalištu ne starijeg od 3 mjeseca prije podnošenja zamolbe,

-uvjerenja o redovnom upisu u tekuću školsku godinu,

-ostalih odgovarajućih potvrda (uvjerenja) nadležnih tijela kojima se potvrđuju kriteriji propisani Odlukama, a čiji se popis nalazi na posebnom obrascu koji se javno ne objavljuje, ali koji je sastavni dio natječaja.

 

 1. Prijavni list, informacije i sve ostalo potrebno za kandidiranje za dobivanje stipendije može se dobiti u službenim prostorijama Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, sobe 17 i 22, prvi kat, svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 i od 12,00 do 14,00 sati.

 

 1. Kandidati zamolbe za dobivanje stipendije predaju na gore navedenu adresu, osobno u zatvorenim kuvertama ili putem pošte, zaključno sa danom 16. listopada (petak) 2020. godine

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene mrežne stranice Grada Delnica www.delnice.hr u roku 15 dana nakon što Gradonačelnik na prijedlog nadležnih komisija donese Odluke o dodjeli stipendija.

Odluke o dodjeli stipendija javno se objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Grada Delnica.

 

 1. Nepotpune i nepravovremeno predane prijave neće se razmatrati.

 

GRADONAČELNIK GRADA DELNICA

Ivica Knežević, dipl.iur.

Skip to content