Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj
20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Delnica,
KLASA: 320-01/20-01/06, URBROJ: 2112-01-30-20-30-20-1, od 23. srpnja 2020., Gradsko
vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Delnica

I.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Delnica, na području katastarske općine Delnice, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Delnice predviđeno za povrat. Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Delnice predviđene za povrat daju se u zakup javnim natječajem
na rok do pet (5) godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja. Katastarske čestice koje su predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i ostale namjene, označene su u rubrici Napomena.

Skip to content