Na temelju čl. 131.,132. i 133. Zakona o cestama ( “Narodne Novine” br. 84/11) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11 od 02. travnja 2019.), Grad Delnice

JAVNI POZIV

I.

Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste naziva GK 110 Marija Trošt, u k.o. Brod na Kupi. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste iz točke 1. ovog Javnog poziva u svojstvu odgovorne osobe izradit će ovlašteni inženjeri geodezije Franjo Miklić, mag.ing.geod. et geoinf., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1359, i Danilo Viher, mag.ing.geod. et geoinf., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1092, zaposleni u geodetskoj tvrtki GEO-RAD d.o.o., 51000 Rijeka, Titov trg 2/I.

III.

U petak 12. ožujka 2021. godine u 14:30 sati, Grad Delnice započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena  predmetna nerazvrstana cesta naziva GK 110 Marija Trošt, u k.o. Brod na Kupi, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko taj dan budu loše vremenske prilike, izlazak na teren se odgađa za prvi slijedeći dan bez vremenskih neprilika. Za detaljnije informacije možete nazvati i broj telefona 051/230-058 tvrtke GEO-RAD d.o.o., Rijeka, Titov trg 2/I. Molimo napomenuti ukoliko je na susjednoj parceli u toku izrada geodetskog elaborata.

IV.

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta,  mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama male vijećnice Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice, u petak 26. ožujka 2021. od 8:00 do 9:00 sati.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pisanim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 2. travnja 2021. godine na adresu Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice ili djelatnicima geodetskog ureda na adresu GEO-RAD d.o.o., 51000 Rijeka, Titov trg 2/I ili  E-mail: [email protected].

KLASA: 340-01/20-01/27
URBROJ: 2112-01-30-10-21-02
Delnice, 4. ožujka  2021.

Gradonačelnik Ivica Knežević dipl. iur.

Skip to content