Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
33/1, 60/1, 129/5, 109/7, 125/8, 36/9, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17,
98/19), članka 60. Statuta Grada Delnica («Službene novine 28/9, 41/9, 11/13,20/13 -pročišćeni
tekst, 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 3/18- pročišćeni tekst, 09/18, 03/20), Uredbe o načinu izračuna
početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“
89/2018), članka 9. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica (SN
47/12), Gradonačelnik Grada Delnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

  1. Predmet zakupa
    Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Delnica na području
    katastarske općine Delnice. Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja nalazi se u prilogu ovog javnog natječaja s popisom katastarskih čestica, pripadajućim kulturama, površinama i početnim zakupninama (Tablica
    1.)
    Zemljište iz tablice daje se u zakup u cijelosti (sve navedene k.č.) za razdoblje od pet (5) godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje ili do privođenja toga zemljišta drugoj namjeni utvrđenoj prostornim planom.
Skip to content