J A V N I  N A T J E Č A J
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

  1. Predmet prodaje:

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica raspisuje se za:

1.         kč.br. 1395/65, površine 954 m2, k.o. Delnice I,

2.         suvlasnički dio: 14/16 kč.br. 1274/3, površine 129m2, k.o. Delnice I,

      2.   Ponuda mora sadržavati:

– Prijavu na natječaj sa svim podacima podnositelja ponude (ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, OIB),

– Presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba/presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike,

– Visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta,

– Adresu prebivališta/sjedišta,

– Broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-računa za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine,

– Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% početne cijene (Jamčevina za ozbiljnost ponude iznosi 20% od početne cijene i uplaćuje se na žiro račun prodavatelja broj HR9824020061806900005 koji je otvoren kod Erste & Steiermaerkische Bank d.d. uz naznaku: jamstvo za ponudu za kupnju zemljišta s modelom HR68 i pozivom na broj 7242-OIB ponuditelja).

Jamčevina za:

1.         kč.br. 1395/65, površine 954 m2 iznosi 32.817,60 kn što daje ukupnu vrijednost zemljišta u iznosu od 164.088,00 kn.

2.         suvlasnički dio: 14/16 kč.br. 1274/3, površine 129m2 iznosi 3.882,90 kn što daje ukupnu vrijednost zemljišta u iznosu od 19.414,50 kn.

  • Podnošenje prijava

Javni natječaj otvoren je osam (8) dana računajući od prvog slijedećeg dana od dana objave javnog natječaja odnosno obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom tisku.

Neće se razmatrati ponude ponuditelja ako je ponuđen manji iznos od početne cijene koja iznosi:

  1. za zemljište iz točke 1: 172,00 kn/m2,
  2. za zemljišta iz točke 2: 172,00 kn/m2,

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete smatrat će se neprihvatljivima.

Skip to content