Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, 6/15, SN GD 1/18, 3/18 i 3/18-pročišćeni tekst, 9/18), članka 9. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica (SN GD 47/12) te Procjembenog elaborata Broj: PE-20/2019. izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka iz područja graditeljstva i procjene nekretnina, gradonačelnik Grada Delnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Predmet prodaje:
Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica raspisuje se za:

  1. kč.br. 1395/68, površine 806 m2, k.o. Delnice I, početna cijena 172,00 kn/m2
  2. kč.br. 5682/2, površine 165 m2 u zamjenu za k.č.br. 3513 površine 107 m2 sve k.o. Grbajel, početna cijena 97,41 kn/m2
  3. kč.br. 3080/6, površine 205 m2, k.o. Turke, početna cijena 97,41 kn/m2
  4. dio kč.br. 14001/5, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 14001/10, površine 81 m2, k.o. Delnice II, u zamjenu za dio k.č.br. 14001/14 koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku 14001/11 površine 44 m2, početna cijena 172,00kn/m2
Skip to content