Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19), vezano uz odredbu članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14) i članka 60. Statuta Grada Delnica  („Službene  novine Primorsko-goranske županije “ broj 28/09, 41/09, 11/13, 20/13- pročišćeni tekst, 06/15, SN GD 01/18, 03/18, 03/18- pročišćeni tekst, 09/18, 03/20),  gradonačelnik Grada Delnica  objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA

I. Predmet natječaja:

Određivanje prinudnog upravitelja suvlasnicima nekretnine koji nisu osigurali upravljanje nekretninom, sukladno članku 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Delnice, Školska 16.

Skip to content