Na temelju članka 35. i članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst), 137/15, 123/17 i 98/19), članka 38. i članka 92. stavka 1. Statuta Grada Delnica (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, 06/15, „Službene novine Grada Delnica“ 01/18, 03/18-pročišćeni tekst, 09/18, 03/20 i 08/20) i članka 4. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica (“Službene novine Grada Delnica” 01/15 i 03/19), Gradsko vijeće Grada Delnica, na današnjoj sjednici donosi slijedeću

ODLUKU
o raspisivanju ponovljenih izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Turke

Članak 1.

Raspisuju se ponovljeni izbori za članove Vijeća mjesnog odbor Turke.
Broj članova vijeća Mjesnog odbora Turke propisan je odredbom članka 91. Statuta Grada Delnica i iznosi 3 člana.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 22. studenog 2020. godine.

Materijali:

Skip to content