REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD DELNICE
Jedinstveni upravni odjel


KLASA: 100-01/20-01/03
URBROJ: 2112-01-30-40-1-20-09
Delnice, 05. veljače 2020. godine

Na temelju članka 21. stavka 3. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18- Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 98/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Referenta za komunalnu i vodnu naknadu te prometni redar, dana 06. veljače 2020. godine, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 (jedan)) kandidat i to prema abecednom redu prezimena: Ajduković Nataša iz Delnica, Frankopanska 60.
  2. Pisana obavijest upućena je kandidatima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja, pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju.
  3. Kandidatkinja pozvana na pisano testiranje, Ajduković Nataša, treba doći na testiranje u Malu vijećnicu Grada Delnica, u ponedjeljak 17.02.2020.g u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti sobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji kandidatkinju eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da ako se kandidatkinja navedenog dana ne odazove do 10,15 sati, bez obzira na razloge, da je povukla prijavu na natječaj. Smatrati će se i da je kandidatkinja povukla prijavu ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja sa kojima je ili će biti upoznata, kao i ako ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test se sastoji od ukupno 20 pitanja, a za svaki točan odgovor na pitanje dobije se 0,5 bodova, što znači da maksimalan broj bodova koji se može ostvariti iznosi 10 bodova.  Smatra se da su kandidati/kandidatkinje položili pisani test ako su ostvarili najmanje 5 bodova tj. najmanje 50 % bodova na provedenom testiranju odnosno ako su točno odgovorili na najmanje 10 pitanja (10/20). Testiranje traje 45 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje objavljene su na web stranici Grada Delnica www.delnice.hr

  • Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Delnica odmah po završetku testiranja. Isto tako Povjerenstvo će i na drugi prikladni način obavijestiti kandidatkinju o rezultatima testiranja.
  • Ukoliko kandidatkinja na pismenom testiranju ostvari najmanje ili više od 50% ukupnog mogućeg broja bodova, istim će putem biti obaviještena o terminu njezina intervjua, ali obzirom da je u pitanju samo jedna kandidatkinja vrlo je velika mogućnost da to bude isti dan kada je i pismeno testiranje.
  • Ovaj se poziv objavljuje na web stranici kao i na oglasnoj ploči Grada Delnica.

Predsjednica Povjerenstva

Katarina Mihelčić, dipl.ing.agro.