REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD DELNICE
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 100-01/20-01/02
i KLASA: 100-01/20-01/03
URBROJ: 2112-01-30-40-1-20-06

Delnice, 05. veljače 2020. godine

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11,04/18- Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 98/19), a u vezi Javnog natječaja za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica, objavljenog u Narodnim novinama broj 10/20 od 24. siječnja 2020. godine, objavljuje sljedeće

IZMJENE UPUTA I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj za sljedeća radna mjesta

1. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROSTORNO UREĐENJE I PROMET-Viši stručni suradnik,

na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca,

2. REFERENT ZA KOMUNALNU I VODNU NAKNADU TE PROMETNI REDAR-Referent,

na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

U UPUTAMA I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMAod 05.02.2020. g., a vezano uz Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji u članku 22. stavku 4. propisuje da se za svaki dio provjere, kandidatima dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.,

U PRAVILIMA PISMENOG TESTIRANJA I BODOVANJE, t. 3 se mijenja i glasi:

3. Pisani test se sastoji od ukupno 20 pitanja, a za svaki točan odgovor na pitanje dobije se 0,5  

Bodova, što znači da maksimalan broj bodova koji se može ostvariti iznosi 10 bodova.

Smatra se da su kandidati/kandidatkinje položili pisani test ako su ostvarili najmanje 5 bodova tj. najmanje 50 % bodova na provedenom testiranju odnosno ako su točno odgovorili na najmanje 10 pitanja (10/20).  

U INTERVJU I BODOVANJU, iza točke 3., točke se mijenjaju i glase:

4. Intervju se boduje na način da svaki član Povjerenstva postavi svakom kandidatu 3 pitanja koja svi članovi Povjerenstva boduju sa 0 ili 1, što znači da za svako pitanje kandidat može dobiti ukupno 3 boda.

5. Ukupan broj bodova koje kandidat može ostvariti intervjuom iznosi 9 bodova. (3 člana Povjerenstva, svaki po 3 pitanja, svako pitanje maksimalno 3 boda)

Sve ostalo navedeno ostaje kako je i napisano.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA DELNICA
Pročelnica

Gordana Piskač, dipl.ing.građ.