NN 10/2020 (24.1.2020.), JAVNI NATJEČAJ – Grad Delnice
Klasa: 100-01/20-01/03
Urbroj: 2112-01-30-40-1-20-03 od 22. I. 2020.    (419)

Pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Delnica, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 98/19), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica
na sljedeća radna mjesta:

1. Samostalni upravni referent za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet – viši stručni suradnik, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

2. Referent za komunalnu i vodnu naknadu te prometni redar – referent, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta),

 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • te sljedeće posebne uvjete:
 • za radno mjesto, samostalni upravni referent za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet – viši stručni suradnik, magistar struke ili stručni specijalist (odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema) građevinskog smjera,
 • za radno mjesto, referent za komunalnu i vodnu naknadu te prometni redar – referent, srednja stručna sprema tehničkog smjera.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidati za oba radna mjesta, primaju se u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije pristupanja prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem, kandidat se obvezuju predočiti izvornike ili ovjerene preslika.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18) te članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi navedenih zakona, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za svaki zakon posebno. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja obvezan je pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Delnica, www.delnice.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za svako radno mjesto, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči u sjedištu JUO-a Grada Delnica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog intervjua.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važećeg dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo; domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja, ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz kojim kandidat dokazuje ispunjavanje nekog od posebnih uvjeta kojim ostvaruju pravo prednosti (kandidat koji to ostvaruje).

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivati će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JUO Grada Delnica, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. S prikupljenim osobnim podacima postupat će se sukladno pozitivnim propisima i aktima grada, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijava na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica _____ (naziv radnog mjesta)«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, na njihov pisani zahtjev, dokumentacija priložena u prijavi se vraća.

Grad Delnice