Na temelju članka 131. Zakona o cestama („Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Središnji ured KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. Grad Delnice objavljuje

JAVNI POZIV

I.

Grad Delnice obavljati će izmjeru, obilježavanje i ucrtavanje nerazvrstane ceste GK 87 – Lučice, ulica Novo naselje u k.o. Delnice.

II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Mario Martinović, dipl.ing.geod. broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1268, zaposlen u tvrtki Adler&Sager d.o.o. Delnice, Lujzinska cesta 22.

III.

Grad Delnice započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji će se pobrinuti da lomne točke granica parcela budu ispravno stabilizirane i obilježene, dana 22. listopada 2019. u vremenu od 08:00 – 10:00 sati. Ukoliko budu loše vremenske prilike označavanje ceste će se odgoditi za prvi slijedeći dan bez vremenskih neprilika. Za detaljnije informacije možete nazvati i broj telefona 051 – 812 – 413 tvrtke Adler&Sager d.o.o. Delnice.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste moguće je obaviti dana 17. siječnja 2020. u prostoru Grada Delnice (mala vijećnica) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 25. siječnja 2020. na adresu Grad Delnice,  Trg  138. Brigade HV 4, 51 300 Delnice.

Delnice, 24. rujna 2019.

GRADONAČELNIK  
Ivica Knežević dipl. iur