Na temelju članka 131. Zakona o cestama („Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Središnji ured KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. Grad Delnice objavljuje

JAVNI POZIV

I.

Grad Delnice obavljati će izmjeru, obilježavanje i ucrtavanje nerazvrstane ceste GK 03 i GK 04 – Turke (cesta koja vodi do crkve), u k.o. Turke.

II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Mario Martinović, dipl.ing.geod. broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1268, zaposlen u tvrtki Adler&Sager d.o.o. Delnice, Lujzinska cesta 22.

III.

Grad Delnice započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji će se pobrinuti da lomne točke granica parcela budu ispravno stabilizirane i obilježene, dana 24. listopada 2019. u vremenu od 09:00 – 11:00 sati. Ukoliko budu loše vremenske prilike označavanje ceste će se odgoditi za prvi slijedeći dan bez vremenskih neprilika. Za detaljnije informacije možete nazvati i broj telefona 051 – 812 – 413 tvrtke Adler&Sager d.o.o. Delnice.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste moguće je obaviti dana 17. siječnja 2020. u prostoru Grada Delnice (mala vijećnica) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 25. siječnja 2020. na adresu Grad Delnice,  Trg  138. Brigade HV 4, 51 300 Delnice.

KLASA: 340-01/19-01/34
URBROJ: 2112-01-30-10-19-01
Delnice, 24. rujna 2019.

GRADONAČELNIK
Ivica Knežević dipl. iur